Výzva na súťaž

RALT, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Eshop a marketing“

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

RALT, s.r.o.
Sídlo: Ďatelinová 5530/4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Leskovjanský
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 47912570

webové sídlo: https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-%E2%80%93-eshop-a-marketing2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „Eshop a marketing“

 

CVP kódy:

-          48480000-6 - Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligenceStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie Eshopu a marketingu4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):1.     E-shop

 


 


Počet jednotiek

Merná jednotka

 
Minimálne požadované parametre

 
Konzultovanie s klientom

10

hod.

 
Obsah e- shopu

 
Vytvorenie štruktúty (wireframes)

20

hod.

 
Grafika

40

hod.

 
Programovanie Frontend

50

hod.

 
1. UX testovanie - otestovanie 6 užívateľov

6 
hod.

 
Zapracovanie zmien po 1. testovaní

15 
hod.

 
Programovanie Backend

70

hod.

 
Copywriting / Texty

15

hod.

 
Fotenie produtkov / 100ks

25

hod.

 
Naplnenie obsahu - 1. jazyk

15

hod.

 
2. UX testovanie - otestovanie 6 užívateľov

6 
hod.

 
Account management/komunikácia

20

hod.

 
Vývoj extra modulu - personalizácia zobrazenia produktov

60 
hod.

 
Naplnenie obsahu - 2. jazyk

15

hod.

 
Mesačné služby počas 12 mesiacov

 
IT/sms notifikácie - min. 500 ks /mesiac

12

mesiac

 
Web - podpora/QnA

60

hod.

 
       
Web - dodatočný vývoj, nové požiadavky

120 
hod.

 
       
       
Marketing

 


 


Počet jednotiek

Merná jednotka

 
Minimálne požadované parametre

 
Uvedenie na trh

 
Analýza konkurencie

8

hod.

 
Vytvorenie značky/identity - 3xlogo

1 
ks

 
Marketingová stratégia (love brand marketing), definovanie cieľovej skupiny, kľúčová myšlienka, určenie KPIs, PDF výstup (brand manual)

 
 
1 


ks

 
Marketingové aktivity - vykonávané mesačne 
Média, články - min. 1 článok mesačne, min. 1000 pozretí/článok

12

ks

 
 
Google Adwords (GSN, GDN, Remarketing, YouTube)

96 
hod.

 
Google Adwords kredit min. 2000 klikov mesačne

12 
mesiac

 
Facebook (práca) - min. 10 tatusov/mesiac

12 
,správa diskusií

mesiac

 
Facebook kredit - min. dosah 100 000 zásahov(reach) rocne

12 
mesiac

 
Video produkcia - min. 1 videá/mesiac

12

mesiac

 
Google Analytics rady

12

hod.

 
Newsletter system - min. 2800 odberateľov

12 
za rok

mesiac

 
Grafický vizuál-výstup/ banner 4x mesačne

12

mesiac

 


 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
36 566,87 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Prevádzka objednávateľa na adrese: Púpavová 3, 052 01 Spišská Nová Ves“

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 12 mesiacov odo dňa objednania diela“9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val).

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
23.05.2018 – 17:00

 

11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

 

V Martine, dňa 16.05.2018

S pozdravom......................................................

RALT, s.r.o.
Matej Novotný – splnomocnená osoba


Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

Zmluva o dielouzavretá v zmysle §  536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. ( Obchodný zákonník ).

1. ZMLUVNÉ STRANY

           

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:    

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:

                                               

( ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane,a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:

IČ DPH:

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:( ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej,

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa s najnižšou ponúkanou cenou, spĺňajúca všetky technické parametre podľa požiadaviek kupujúceho.

3. PREDMET PLNENIA (DIELO)3.1  Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je dodanie tovarov a súvisiacich služieb (ďalej aj ako dielo) zhotoviteľom do miesta realizácie podľa bodu 6.1. podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a cena diela).3.2  Zhotoviteľ a objednávateľ berú na vedomie skutočnosť, že predmet plnenia je financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP) v rámci projektu „Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.“.4. CENA DIELA4.1  Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

Celková cena diela bez DPH je:               0,00 EUR


DPH 20%                                                 0,00 EUR

Celková cena diela vrátane DPH             0,00 EUR.

Slovom: eur4.2  Hore uvedená cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela podľa bodu 3.1 zmluvy a je cenou konečnou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za dielo nasledovne:

a) čiastkovými faktúrami

b) záverečnou faktúrou.

Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované vždy po zrealizovaní časti diela po uplynutí vždy 3 mesiacov platnosti zmluvy. Záverečná faktúra bude vystavená do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom, pričom protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou. Záverečná faktúra musí obsahovať označenie ZÁVEREČNÁ FAKTÚRA, vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu realizácie diela.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že splatnosť všetkých faktúr bude 45 dní.5.2  Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty.5.3  Cena diela sa považuje za zaplatenú dňom, keď sa uhrádzaná čiastka pripíše na účet zhotoviteľa.5.4  Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie zhotoviteľa.5.5  Ak faktúra obsahuje vecné alebo formálne chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s písomným odôvodnením takého postupu. Lehota splatnosti sa prerušuje a znovu začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry.

6. PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA6.1  MIESTO REALIZÁCIE DIELA: Prevádzka objednávateľa na adrese: Púpavová 3, 052 01 Spišská Nová Ves

6.2  TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 12 mesiacov odo dňa objednania diela.

6.3  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi deň dodania diela minimálne 10 pracovných dní vopred.

6.4  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo po jeho dokončení v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú cenu.

6.5  Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, keď bolo vykonané v súlade s touto zmluvou, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v lehote stanovenej v bode 6.2. tohto článku zmluvy, dielo nemá žiadne vady, zhotoviteľ odovzdá všetky dokumenty, ktoré s dielom súvisia a úspešne uplynula 14-dňová skúšobná prevádzka.

6.6  Dielo sa považuje za prevzaté v momente, keď objednávateľ svojím podpisom schváli odovzdávací /preberací protokol podpísaný zhotoviteľom po riadnom ukončení diela podľa bodu 6.5. tejto zmluvy.

6.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s najnovšími technickými poznatkami. Dodané zariadenie bude nové, nepoužité, a to ani na predvádzanie alebo vystavovanie.

6.8  REKLAMÁCIA: V prípade zistenia nekvalitnej realizácie diela objednávateľ si uplatní reklamáciu zjavných vád ihneď pri preberaní diela, reklamáciu vád, ktoré nie je možné zistiť pri preberaní diela do 14 dní od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty t.j. 24 mesiacov od prevzatia diela.

6.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie záručnej vady najneskôr do 48 hodín od jej písomného nahlásenia.

6.10     Ak bude na vyriešenie zistenej vady dostatočná telefonická konzultácia, bude ju zhotoviteľ poskytovať v slovenskom jazyku na vlastné náklady.7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA7.1  Meniť alebo dopĺňať text zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané a potvrdené oprávneným zástupcom oboch zmluvných strán.7.2  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok ITMS kód - NFP313030F266 a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.7.3  Dorozumievacím jazykom medzi objednávateľom a zhotoviteľom je slovenský jazyk.7.4  Zhotoviteľ má povinnosť na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.7.5  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti adresované druhej strane budú doručené na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.7.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY8.1  V prípade, že dielo nebude dodané v lehote a/alebo v kvalite dohodnutej v tejto zmluve, bude to objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvy, čo je dôvod na odstúpenie od zmluvy.8.2  Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1 tak v prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute, ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s jeho dodaním až do dňa jeho úplného dodania.8.3  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy ak sa v priebehu dodávky, alebo počas skúšobnej prevádzky dokáže, že dodávané dielo nespĺňa požadované funkčné špecifikácie, kapacity alebo výstupy podľa pôvodných požiadaviek objednávateľa.8.4  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva si ponechá zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.

Príloha č. 1: Špecifikácia a cena diela

V ....................................dňa .............                   V ............................ dňa ..............                                                                                                          

..........................................                                    ..........................................
      objednávateľ                                                                zhotoviteľ

Špecifikácia a cena diela

Špecifikácia diela: 


 


 


 


 


 


 


 


Cena diela (Rozpočet):Por.č.                  

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 
1.

           
Celkom:

   
DPH 20 %:

   
Celkom s DPH:

   
Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

xxx

Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
za zhotoviteľa v obchodno-právnych vzťahoch:

xxx

Miesto a dátum:

.................................................................................................................

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.