English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

 

Výzva na súťaž

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„6-osí robot“1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

Synthotec Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 36364657
webové sídlo: 
https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-6-osi-robot 2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „6-osí robot“

 

CVP kódy:

-          42997300-4 - Priemyselné robotyStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie 6-osého robota s príslušenstvom4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

6-osí robot:

a)       robotický manipulátor s voľnosťou pohybu v 6 osiach, vrátane zodpovedajúcej riadiacej jednotky

b)      dosah ramena minimálne 2500mm

c)       nosnosť na konci ramena manipulátora pri úplnom dosahu minimálne 6kg

d)      opakovateľnosť minimálne ±0,1mm

e)      rýchlosť otáčania v jednotlivých osiach minimálne 150°/sek, resp. jej ekvivalent v m/s

f)        súčasťou dodávky je bezpečnostná ohrada

g)       komunikačný jazyk manipulátora slovenský alebo anglický

h)      rozhranie Euromap 67 resp. ekvivalent pre pripojenie manipulátora k technologickému celku 1

i)        návod na obsluhu v slovenskom jazyku

j)        dopravné náklady vrátane poistenia

k)       umiestnenie stroja na učené miesto a uvedenie prevádzky

l)        výrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EU

 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
39 890,00 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo verejného obstarávateľa - Synthotec Slovakia s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina“

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia Kupujúcemu a to najneskôr do konca februára 2018. Zariadenie je možné dodať skôr v prípade vzájomnej dohody ak bude kupujúci pripravený na dodávku predmetu plnenia.

Dodávka predmetu plnenia bude uskutočnená podľa dodacej podmienky DAP (Kysucká Cesta 3, 010 61 Žilina) Incoterms 2010.

Dodržanie termínu montáže dodávky je podmienené zabezpečením stavebnej a technickej pripravenosti zo strany Objednávateľa špecifikovanej v Prílohe č. 2 – Stavebná a technická pripravenosť Objednávateľa riadne a včas v zmysle termínov uvedených v Prílohe č. 2. Príloha č. 2 – Stavebná a technická pripravenosť Objednávateľa (ďalej len Príloha č. 2) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.“9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val), špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
11.09.2017 – 13:00

 

11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)c)       Fotokópiu dokladu oprávnení poskytovať predmetnú službu

 14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

15.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:

 

-          Doklad o oprávnení dodávať tovar resp. poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

 

V Martine 04.09.2017

S pozdravom

......................................................

Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
konateľ - Synthotec Slovakia s.r.o.


 

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Kúpnej Zmluvy podľa bodu 4. tejto výzvyKÚPNA ZMLUVA č.

Predávajúci:

           IČO:      

IČ DPH:

Zapísaná v OR vedenom na OS v 

Banka:

Číslo účtu:

V zastúpení:

Osoba oprávnená zastupovať spoločnosť

                                                                 

Kupujúci:       SynthoTec Slovakia, s.r.o.

Kysucká Cesta 3

010 61 Žilina

IČO: 36 364 657     

IČDPH: SK2022192051

Zapísaná v OR vedenom na KS v Žiline, oddiel Sro, vložka 18180/L

Banka: Tatrabanka a.s.

IBAN: SK42 1100 0000 0029 2377 6076

V zastúpení: Ing. Radomír Grauzeľ, MBA, konateľ

Osoba oprávnená zastupovať spoločnosť

pri rokovaní vo veciach technických: Ing. Stanislav Sosko

Na základe objednávky č. zo dňa a následných ujednaní zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:I.

Predmet kúpy1.        Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu v zmysle objednávky „ _____“ v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 – Predmet dodávky. Príloha č. 1 – Predmet dodávky (ďalej len Príloha č.1), je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.II.

Termín a miesto plnenia1.  Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia Kupujúcemu a to najneskôr dokonca februára 2018 . Zariadenie je možné dodať skôr v prípade vzájomnej dohody ak bude kupujúci pripravený na dodávku predmetu plnenia.
Dodávka predmetu plnenia bude uskutočnená podľa dodacej podmienky DAP (Kysucká Cesta 3, 010 61 Žilina) Incoterms 2010.


Dodržanie termínu montáže dodávky je podmienené zabezpečením stavebnej a technickej pripravenosti zo strany Objednávateľa špecifikovanej v Prílohe č. 2 – Stavebná a technická pripravenosť Objednávateľa riadne a včas v zmysle termínov uvedených v Prílohe č. 2. Príloha č. 2 – Stavebná a technická pripravenosť Objednávateľa (ďalej len Príloha č. 2) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.        V prípade nesplnenia termínu dodávky včas má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 100 EUR. Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany Kupujúceho nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, maximálne však do výšky 5% z hodnoty neodovzdaných komponentov.

III.

Kúpna cena
Cena za predmet plnenia je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje


celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)Kúpna cena nezahrňuje:

-       Nadštandardnú dokumentáciu.

-       Žiadne iné komponenty, ani služby mimo dohodnutý rozsah v zmysle Prílohy č. 1.1.    Cena predmetu plnenia podľa bodu 1 je konečná a zahŕňa všetky náklady Predávajúceho na splnenie svojej povinnosti dodať predmet plnenia v zmysle Prílohy č.1.IV.

Splatenie kúpnej ceny1.    Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí celú kúpnu cenu tak ako je uvedené v ďalších bodoch.2.    Kupujúci zaplatí na účet Predávajúceho 30% z dohodnutej kúpnej ceny do 30 dní po podpise kúpnej zmluvy na základe pro forma faktúry vystavenej predávajúcim. 30% kúpnej ceny predstavuje čiastku EUR.3.    Kupujúci zaplatí na účet Predávajúceho 40% z dohodnutej kúpnej ceny do 30 dní po avíze zákazníkovi o príprave na dovoz technológie a následnej kontrole technológie zo strany zákazníka v sklade Predávajúceho 40% kúpnej ceny predstavuje čiastku EUR. Podkladom pre fakturáciu bude avízo a protokol o vykonanej kontrole v sklade Predávajúceho. Kupujúci je povinný túto kontrolu vykonať najneskôr do 10 prac dní od písomnej (e-mail) výzvy. Ak kupujúci kontrolu nevykoná, bude kontrola považovaná za vykonanú)4.    Kupujúci zaplatí na účet Predávajúceho posledných 30% z dohodnutej kúpnej ceny do 30 dní po odovzdaní zariadenia v sídle Predávajúceho a po podpise preberacieho protokolu. 30% kúpnej ceny predstavuje čiastku EUR. Splatnosť konečnej faktúry je dohodnutá na 30 dní. Podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol.5.    Pri nedodržaní termínu splatnosti vystavených faktúr sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 5% z hodnoty predmetu dodávky.6.    Ak Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu Predávajúcemu a to napriek písomne zaslanej výzve na úhradu s poskytnutou dodatočnou lehotou na plnenie, považuje sa uvedená skutočnosť za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a je dôvodom na odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy.

V.

Nadobudnutie vlastníctva1.    V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastníctvo dodaním predmetu plnenia.VI.

Záruka za akosť na predmet kúpy1.    Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet kúpy bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel v súlade so záručnými podmienkami stanovenými v záručnom liste.2.    Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy Kupujúcemu.3.    Prípadné vady predmetu kúpy bude Kupujúci počas záručnej doby reklamovať písomne u Predávajúceho na:. Dohodnutá záručná doba je 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál ako ani na vady spôsobené neodborným a nešetrným zaobchádzaním s predmetom tejto Kúpnej zmluvy. Požiadavka na prípadný servisný zásah musí mať vždy formu objednávky a riadi sa obecnými podmienkami pre poskytovanie servisných služieb robotec.4.    Záruka za akosť sa nevzťahuje na prípad, ak Kupujúci koná v rozpore s návodom na obsluhu, alebo tretia osoba svojím konaním, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu, spôsobí predmet kúpy nespôsobilým na použitie, alebo ak má Kupujúci neuhradené pohľadávky voči Predávajúcemu po termíne splatnosti.

5.    Akákoľvek časť predmetu plnenia, o ktorej sa počas záručnej lehoty zistí, že je chybná, bude bezplatne vymenená ( dodacia podmienka: DAP, Kysucká Cesta 3, 010 61 Žilina, Incoterms 2010 ). Bezplatnosť sa vzťahuje vždy na materiál a prácu, ako i na všetky iné náklady s opravou, prípadne výmenou súvisiace. Predávajúci sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vady do 24 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Kupujúcim a za­bezpečí odstráne­nie vady v čo najkratšom možnom čase. V prípade výmeny chybných súčiastok začína záruka za vymenené náhradné diely plynúť od tejto výmeny a trvá 12 mesiacov od výmeny.6.    Predávajúci je povinný odstrániť všetky vady riadne a v čas v dohodnutom termíne, v opačnom prípade má Kupujúci právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Predávajúceho.7.    Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu tovar v množstve, forme, stave, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a vyhotovení, ktoré je zmluvnými stranami dohodnuté tak, aby bol predmet plnenia spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Ak Predávajúci nedodá predmet plnenia v takomto množstve, forme, stave, zložení a vyhotovení, má predmet plnenia vady. Tovar musí byť nový a nesmel byť používaný.8.    Kupujúci je povinný písomne informovať Predávajúceho o vadách zistených pri prevzatí predmetu plnenia, resp. jeho časti a to do 30 dní odo dňa zistenia vady, najneskôr do 60 dní od dodania predmetu plnenia, resp. jeho časti. Za zjavnú vadu sa považuje najmä chýbajúce množstvo dodaného predmetu plnenia alebo zjavné poškodenie obalu jednotlivého predmetu plnenia. Po tejto lehote môže Kupujúci zjavné vady uplatniť ak preukáže, že tovar mal tieto vady v čase jeho prevzatia.9.    Kupujúci sa pri uplatňovaní nárokov z vád predmetu plnenia bude riadiť ust. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.10. Ak v dôsledku vady predmetu plnenia vznikne Kupujúcemu škoda, zodpovedá za túto škodu Predávajúci, okrem prípadu ak preukáže, že škoda by vznikla aj inak, pričom platí, že dôkazné bremeno znáša Predávajúci. Za škodu zodpovedá Predávajúci maximálne do výšky 650.000,- EUR na základe uzatvorenej poistnej zmluvy firmy robotec s poisťovňou Uniqua.11. V oznámení vád Kupujúci uvedie najmä:

a.)  popis vady predmetu plnenia,

b.)  spôsob akým sa vada prejavuje.12. Oznámenie vád zašle Kupujúci písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Dňom uplatnenia vád je deň, kedy bolo oznámenie vád odoslané Kupujúcim Predávajúcemu.13. Na vyzvanie Predávajúceho, ak je to nevyhnutné pre dôkladné posúdenie vady, Kupujúci oznámenie vád doplní. Za týmto účelom mu bude poskytnutá primeraná lehota, nie kratšia ako 7 dní. Oznámenie vady má odkladný účinok na splatnosť faktúry, vystavenej za dodaný predmet plnenia, ktorého sa uplatnená vada týka.14. Predávajúci zodpovedá nie len za faktické ale aj za právne vady tovaru.VII.

Záverečné ustanovenia1.    Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.2.    Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade že (i) jedna zo zmluvných strán poruší zmluvu podstatným spôsobom (ii) na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie (iii) vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie (iv) nastane prípad dohodnutý v tejto zmluve, (v) zmluvná strana stratí oprávnenie na nakladanie s druhom tovaru, ktorý je predmetom tejto Zmluvy, ktoré je potrebné podľa osobitných predpisov (vi) zmluvná strana poruší zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť, s ktorej plnením je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú, ak:

a.)  Predávajúci je v omeškaní s dodaním predmetu plnenia o viac ako 30 dní,

b.)  Predávajúci poruší svoju povinnosť zo záruky v zmysle tejto Zmluvy,

Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť vymedzený dôvod odstúpenia. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane a zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania tejto Zmluvy.3.    Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Táto zmluva sa môže meniť len na základe dohody všetkých zmluvných strán a to formou písomných dodatkov k tejto zmluve.4.    Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce prechádzajú aj na právnych nástupcov všetkých účastníkov zmluvy. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené na uzavretie tejto zmluvy a podrobne sa oboznámili s jej obsahom, že nie sú v likvidácii a ani nie je na ne vyhlásené konkurzné konanie. Prehlasujú, že jej porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.5.    Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 313012C715) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.6.    Predmetom dodávky sú len komponenty a služby popisované v tejto zmluve a jej prílohách.6. Práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené a všetky právne otázky a vzťahy týkajúce sa vzťahu medzi zmluvnými stranami sa riadia právom Slovenskej republiky.V ................., dňa:                                                  V Žiline, dňa:......................................                                         .....................................................

Predávajúci                                                              KupujúciPríloha č. 1 ku kúpnej zmluve č.

Predmet dodávky

 

 

.. doplní sa špecifikácia konkrétneho zariadenia na základe výsledkov verejného obstarávania ..
 
V .... , dňa:                                                   V Žiline, dňa:

......................................                                         .....................................................

Predávajúci                                                              KupujúciPríloha č. 2 ku Zmluve o dielo č.Stavebná a technická pripravenosť Objednávateľa  1. Pri podpise tejto zmluvy obomi zmluvnými stranami je nutné zabezpečiť Objednávateľom a poskytnúť Zhotoviteľovi:

Objednávateľ dodá layout pracoviska aj s rozmiestením jednotlivých komponentov v robotizovanom pracovisku, aby bolo jasné a zrozumiteľné umiestnenie jednotlivých dodávaných komponentov v robotizovanom pracovisku.

(Predmetná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.)  1. Najneskôr do 13 kalendárneho týždňa je nutné zabezpečiť Objednávateľom:

-          Vyčistenie miesta pre montáž dodávaných komponentov.

-          Zabezpečiť rovný podklad pre montáž a ukotvenie komponentov zariadenia pre robotizované pracovisko – vyzretý betón, hrúbka minimálne 200 mm.

-          Zabezpečenie všetkých komponentov dodávaných objednávateľom nutných k prevedeniu montáže podľa bodu 5. predmetu dodávky ako podstavce pod roboty a uchopovače

-          Označiť referenčný bod „1“ na podlahu, ktorý je označený v dodanej výkresovej dokumentácií od Objednávatela.

-          Zabezpečiť prípojku elektrickej energie: 3L+N+PE / 400V, 63A pre riadiacu jednotku. Prívodný kábel pre napojenie v referenčnom bode č. 3 zabezpečí Objednávateľ.

-          Zabezpečiť prípojku so suchým, čistým, stlačeným vzduchom (norma kvality ISO 8573-1, trieda kvality 3--), tlak 6 barov.

-          Zabezpečiť pomocný personál, priemyselný vysávač a techniku pri vykládke a ukotvovacích prácach v priebehu inštalácie.

-          Zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky pre inštaláciu a prevádzku dodaného zariadenia:

§  Teplota 5 až 45°C

§  Vlhkosť 20 až 80%

 
 

V ...... , dňa:                                                            V Žiline, dňa:

 

......................................                                         .....................................................

Predávajúci                                                              Kupujúci

 

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.