Výzva na súťaž

ZEDKO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky


„Čistenie vzduchu s rekuperáciou tepla a skrápaním“

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

ZEDKO, s.r.o.

Sídlo: Zvolenská cesta 14/A, Banská Bystrica 974 05

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Štefanka ml.
Splnomocnená osoba / kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. /


Kontaktná osoba: Marián Kmeť

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 908 960 320

IČO: 31646654
link – zverejnenie výzvy:


2.      Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 3.      Predmet obstarávania: „Čistenie vzduchu s rekuperáciou tepla a skrápaním“

 CVP kódy:

-        42514000-2 – stroje a prístroje na filtráciu, alebo čistenie plynov

Stručný opis zákazky:

-        Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku predstavujúceho Čistenie vzduchu s rekuperáciou tepla a so skrápaním

4.      Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

5.      Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

·        Odsávanie splodín jestvujúcich zdrojov znečistenia (digestory, linky)
·        Rekuperácia odpadového tepla obsiahnutého v odsávanom vzduchu cez zariadenie odolné voči kyslému a zásaditému chemickému prostrediu príp. ohrievanie nasávaného vzduchu externým zdrojom
·        využitie rekuperovaného tepla kúrenie a ohrev úžitkovej teplej vody
·        Funkcionalita: Skrápanie – čistenie odsávaných splodín

 

6.      Predpokladaná hodnota zákazky:

38 450 Eur bez DPH

7.      Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo verejného obstarávateľa - ZEDKO, s.r.o. , Zvolenská cesta 14/A, Banská Bystrica 974 05“

8.      Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.“

9.      Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16.

10.  Lehota na predloženie ponuky:
08.02.2019 – 16:00

11.  Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

12.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

13.  Pokyny na zostavenie ponuky:

 -        Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a)      Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.

b)     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

14.  Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

 

V Martine 30.01.2019

S pozdravom......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - ZEDKO, s.r.o.


 

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvyZmluva o dielo

Čistenie vzduchu s rekuperáciou tepla a so skrápaním
Zhotoviteľ:                                                                            

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                                                      

    IČO:                                                                                 

     DIČ:                                                                                  

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                                              

     (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)


Objednávateľ:                                                ZEDKO, s.r.o.


                                                                     Zvolenská cesta14A, 974 05 Banská Bystrica

     Štatutárny zástupca:                                    Ing. Milan Štefanka

     Bankové spojenie:                                       Tatrabanka a.s.

     Číslo účtu :                                                  IBAN: SK36 1100 0000 0026 2648 1757                                                                                                         SWIFT:                                                        TATRSKBX

      IČO:                                                           31 646 654

      DIČ:                                                             2020457494

      DIČ DPH:                                                   SK2020457494

     Tel./Fax :                                                    +421 908 407 249

     E-mail:                                                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní (zákazka podľa §117 Zákona o verejnom obstarávaní).

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované Objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o., názov OP – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód ITMS:NFP310010D534 .

Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude dodanie jedného kusu Čistenie vzduchu s rekuperáciou tepla a so skrápaním (ďalej len „dielo“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
                                                                                                                                                                                                     
Článok III.

Cena diela

3.1 Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „cena za dielo“).

3.2 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4 (najmä no nie výlučne clo, dane, poistenie, režijné náklady, náklady na dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky vrátene vstupných revízii).

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4 Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1 Po uzatvorení tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na zaplatenie platby vo výške 50% z ceny za túto časť diela uvedenú v článku III bod 3.1(t. j. ........................EUR). Po úplnom zhotovení a odovzdaní tejto časti diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za túto časť diela uvedenú v článku III bod 3.1 (50%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí tejto časti diela.

4.2 Úhrada za poskytnutie kompletného predmetu plnenia zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa na základe doručenej faktúry, súčasťou ktorej bude Objednávateľom potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

4.3 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o., názov OP – Operačný program Kvalita životného prostredia
, kód ITMS: NFP310010D534 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.


Článok V.

     Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1 Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2 Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.3 Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi podklady ku zhotoveniu diela, sú tieto majetkom Objednávateľa a po protokolárnom odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný všetky podklady Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote 5 dní vrátiť.

Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce Objednávateľa k nakladaniu s predmetom zmluvy, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, návody na obsluhu, programovanie, údržbu a zoznam chybových hlásení v slovenskom alternatívne českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

6.3 Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúce dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

6.4 O priebehu odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania diela, opis diela, čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam protokolov, návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.5 Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.), má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.

Článok VII.

Termíny a miesto plnenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4 Miesto plnenia (dodania diela): ZEDKO, s.r.o. Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica.

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo pre vlastné potreby a neumožní použitie diela žiadnej inej osobe ako Objednávateľovi. Uvedené platí o diele ako celku ako i o jeho častiach a to i po ukončení tejto zmluvy.

8.3 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela, resp. jeho častí podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnícke právo k dielu a ostatným veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.

Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1 Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy (Príloha č. 1).

9.3 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 12 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Počas trvania záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi reakciu na reklamovanú vadu najneskôr do 12 hodín od jej nahlásenia Zhotoviteľovi a nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady najneskôr do 48 hodín od ich nahlásenia. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas trvania záručnej doby dodať náhradné diely alebo spotrebný materiál nevyhnutný na zabezpečenie riadnej prevádzky diela najneskôr do 48 hodín od nahlásenia tejto požiadavky Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovObjednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotovitpovinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvpokutu vo výške 1000,- za kažvadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na

náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou sú splatné do troch dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, pokiaľ boli spôsobené použitím podkladov odovzdaných mu k spracovaniu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť alebo na ne Objednávateľa upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.

9.7 Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, preťažením, zanedbaním povinnej údržby či použitím nevhodného materiálu.

9.8 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd v zmysle článku XIV. bod 14.2.

Článok X.

Zodpovednosť za škody

10.1   Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

10.2   Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

10.4   Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.

Článok XI.

Ochrana informácií

11.1   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

11.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

11.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

11.5   Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.6   Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

11.7 Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku XI. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1   Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

12.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

12.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela, resp. jeho častí o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku XI.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku IX. a článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o NFP medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Zhotoviteľa.

12.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

12.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

12.6   Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X, XI, XII zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.

Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ pri zhotovení diela (použije/nepoužije- vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá subdodávateľom predstavuje ........... % t. j. .................... € bez DPH z ceny diela. Navrhovaným subdodávateľom (je/sú- vybrať relevantnú možnosť)..............................................................................................................................................................................................Predmetom subdodávky (je/sú - vybrať relevantnú možnosť)...................................................................................

13.2 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

14.3     Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

14.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

14.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód:NFP310010D534) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

14.8     Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia diela – skutočnej dodávky zariadenia

14.09    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ:             

V.................., dňa ……………..                                      V Banskej Bystrici, dňa …………………..Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

ZEDKO, s.r.o.

Ing. Milan Štefanka - konateľJoomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.