Výzva na predkladanie ponúk

zákazka nad 100 000 eur(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

1.    Identifikácia prijímateľa:

Názov:                               SKY Medical, a.s.    

Sídlo:                                 Vicenzy 24/2058, Šamorín 931 01, Slovenská republika

IČO:                                   50 982 583

Zapísaný v:                        OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 6622/B

Zastúpený:                         Pavel Grinshpun, člen predstavenstva

Kontaktná osoba:               Matej Novotný – splnomocnená osoba

E-mail:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2.    Predmet zákazky:

2.1. Názov zákazky:         Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s. -32.2. CVP kódy:                  42921300-1- Baliace alebo poťahovacie stroje

51500000-7- Inštalácia strojov a zariadení2.3. Stručný opis zákazky:            Plne automatický baliaci stroj na valcovanie za tepla2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):


Všeobecný popis:


·         Automatický hlboko-ťažný baliaci stroj vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele

·         Samonosné a plynule nastaviteľné zdvíhacie systémy

·         Snímateľné bočné kryty stroja s jednoduchým prístupom pre údržbu zo všetkých strán.

·         Integrovaná zbernica spoločného odvzdušnenia s tlmením pre všetky prvky stroja ovládané tlakovým vzduchom. Balička je určená na balenie s využitím spodnej teplom tvarovateľnej fólie. S vrchnou fóliou sa uzatvára za pomoci tepelného zvaru.

·         Baliaci stroj zodpovedá smerniciam príslušného výboru pre použitie strojov v procese výroby zdravotníckych pomôcok.Tovar, ktorý sa má baliť:

zdravotnícke pomôckyObalový materiál:

Vrchná fólia, typ: Tyvek, medicínsky papier

Spodná fólia (pružná), typ: PA / PE, uzatvárateľná tepelným zvaromTechnická špecifikácia:

Základné parametre stroja:

Otočný ovládací terminál

Bezpečnostný systém v oblasti nakladania

Zdvih formovacieho naradia s elektrickým servo pohonom

Zdvih zváracieho naradia s elektrickým servo pohonom

Centrálne mazanie zdvihových mechanizmov

Filter s aktívnym uhlím pre formovací vzduch

Centrálny odfuk tlakového vzduchu

Užívateľské rozhranie HMI 2.0

Operačný systém Windows – alebo ekvivalent

USB kľúč na zálohovanie a opätovné vytvorenie program riadenia stroja

Ultrazvukový sensor na kontrolu prítomnosti produktu v balení

Zariadenie na uzavretý okruh chladiacej vodyPneumatické vybavenie:

Bezpečnostný ventil

Tlakový spínač na monitorovanie tlaku v potrubí

Tesniaci ventil s regulátorom tlaku

Vodný okruh s kontrolou prietoku a s odvzdušňovacím ventilom na vyprázdnenie chladiacich kanálov formyElektrické základné vybavenie:

Napätie 400V, vnútorné napätie zariadenia 400V, frekvencia trate 50 Hz, 3 fázy, s neutrálnym vodičom, s ochranným vodičom

Napájanie s hlavným vypínačom

Indikácia vodiča v rozvádzači podľa EN 60204

Napájacia zásuvka pre striedavé napätie v rozvádzači

Hlavný vypínač uzamykateľný v dverách rozvádzača

Tlačidlá núdzového zastaveniaRiadenie stroja:

Vysoká teplotná, vibračná a EMC stabilita operačného systému

Zariadenie: terminálový systém s integrovanou diagnostikou

Ethernet rozhranie, integrácia do firemnej siete je tiež možná bez zmeny hardvéru

Rozhranie USB integrované v ovládacom termináli s krytom z nehrdzavejúcej ocele

Ochrana heslom pre rôzne oprávnenia na prístup

Počítadlo cyklov

Počítadlo pre dobré balíky / zlé balíky

Regulátory teploty

Programy čistenia

Rozhranie umožňujúce pripojenie Digitálnej tlačiarne pre pevné a premenlivé dátaStrihanie obalov:

Priečne strihanie, mierne zúbkované strihanie

Chladenie stlačeným vzduchom

Pozdĺžne strihanie roztláčacími kruhovými nožmiFormy:

Dĺžka kroku: min. 400 mm

Šírka nástroja 300 - 450 mm

Tvarovacia hĺbka: min. 80 mm pre pružný obal a min. 30 mm pre polotuhý obal

Všetky formáty balenia musia mat peelovy roh (umožňujúci ľahké otváranie obalov v nemocnici)

Tvarovanie hĺbky je nastaviteľné

Teflónový povlak

Výkon: min 10 cyklov za minútu4x forma:

1. Delenie základnej formy na 2x1

2. Delenie základnej formy na 3x1Označovanie a kontrola:

Tlač priamo na vrchnú fóliu

Šírka fólie 240 – 450 mm

Posuvná jednotka

Rozhranie umožňujúce pripojenie Digitálneho tlače pre pevné a premenlivé dátaDokumentácia a služby:

             Validácia: IQ, OQ

Kalibrácia: tlak, teplota, časVýrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EÚ

Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí: balenie stroja pred expedíciou, naloženie a dopravu do miesta plnenia vrátane poistenia, zloženie a umiestnenie na miesto inštalácie, odvoz manipulačných prípravkov, uvedenie do prevádzky stroja a všetkých funkcií podľa technickej špecifikácie, zaškolenie obsluhy v slovenskom alternatívne českom jazyku pre 3 osoby na stroj a na riadiaci systém pracovníkom predávajúceho v mieste plnenia vrátane všetkých nákladov na pracovníka zhotoviteľa (ubytovanie, stravné, cestovné a ostaté).2.5. Predpokladaná hodnoty zákazky: 197 401,67 Eur (bez DPH)3.             Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp. nasledovná adresa:

3.1.  Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.3.2.  Miesto plnenia (dodania diela): prevádzka prijímateľa: výrobná hala – Vicenzy 2058/24, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.4.             Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo, resp,: najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.5.             Lehota na predloženie ponuky: 04.12.2019 – 10:006.             Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.7.             Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 6.8.             Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

a)      Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

b)      Posudzuje sa Cena bez DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.

c)      Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.9.                Pokyny na zostavenie ponuky:

9.1.            Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.9.2.            Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.10.         Obsah ponuky:

Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa bodu 10.1 až 10.8, t.j.:

10.1.        Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia

10.2.        Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa bodu 13.


10.4.        V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny

 


10.5.        Kompletnú ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte „pdf“ v strojovo čitateľnom tvare. 


12.         Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA

Uchádzač/Obchodné meno:

Sídlo uchádzača:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Kontaktné údaje (tel., e-mail):

týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: Plne automatický baliaci stroj na formovanie a zváranie balíčkov za teplaKritérium: Cena

Popis

Cena spolu v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena spolu v EUR s DPH

Plne automatický baliaci stroj na formovanie a zváranie balíčkov za tepla

V .................... dňa ........................                                                 .......................................                                                                             podpis uchádzača                                                                                                

13.         Spôsob určenia ceny – ocenenie predmetu zákazky

1.             Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2.             Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené v týchto SP.

3.             Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.

4.             Platobné podmienky sú stanovené v bode 7. tejto Výzvy.

5.             Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je bod 2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky).

6.             Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.

7.             OBCHODNÉ PODMIENKY – Prijímateľ uvádza obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v Zmluve o dielo nachádzajúcej sa v tejto časti Výzvy.Zmluva o dielo
Zhotoviteľ:                                                   

Obchodné meno:

Sídlo:                                                 

Štatutárny zástupca:                                     

Bankové spojenie:                                         

Číslo účtu :                                                                                                                         

IČO:                                                                                                                                              

DIČ:                                                                  

DIČ DPH:                                                                

Tel./Fax :                                                      

E-mail:                                                                                                                                           

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)Objednávateľ:                                             

Obchodné meno:                                            SKY Medical, a.s.

Sídlo:                                                             Vicenzy 24/2058, Šamorín 931 01, Slovenská republika

Štatutárny zástupca:                                       Pavel Grinshpun, člen predstavenstva

Bankové spojenie:                                          Tatrabanka a.s.

Číslo účtu :                                                     IBAN: SK73 1100 0000 0029 4303 98

                                                             SWIFT: TATRSKBX

IČO:                                                    50 982 583

DIČ:                                                    212 0555 492

IČ DPH:                                                         SK 212 0555 492

Tel./Fax :                                                       +421  903 503 562

E-mail:                                                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1.       Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2.       Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač na základe Výzvy na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur, s predmetom zákazky „Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.-3“.

1.3.       Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4.       Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektuInovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s.“ (kód projektu v ITMS: 313031L838), názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie.Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1.       Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude dodanie Plne automatický baliaci stroj na formovanie zváranie balíčkov za tepla (ďalej len „dielo“) a to podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti 2.4. Opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk.

2.2.       Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa časti 2.4. Opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk.

2.3.       Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    

2.4.       Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

  

Článok III.

Cena diela

3.1.       Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov súťaže, resp. verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

Celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)

(ďalej len „cena za dielo“).

3.2.       Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli, a tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4 (najmä no nie výlučne clo, dane, poistenie, režijné náklady, náklady na dopravu, zaškolenie obsluhy, inštaláciu, uvedenie do prevádzky vrátene vstupných revízii).

3.3.       Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať.

3.4.       Výška ceny diela je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1.       Po uzatvorení tejto zmluvy a odoslaní avíza o pripravenosti diela k odoslaniu z výroby do miesta plnenia je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na zaplatenie platby vo výške 30% z ceny za dielo (t. j. ........................EUR). Po úplnom zhotovení, validacii a odovzdaní diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo (70%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti faktúr 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa4.2.       Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu
- Inovácia výrobného procesu v spoločnosti SKY Medical, a.s. - 3, názov OP – Operačný program Výskum a Inovácie a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

4.3.       Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela alebo jeho časti. Uhradením faktúry vystavenej Zhotoviteľom sa na účely tejto zmluvy považuje aj započítanie pohľadávok Objednávateľa a Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s ustanovením § 358 Obchodného zákonníka.Článok V.

Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1.       Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2.       Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.3.       Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.

5.4.       Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi podklady ku zhotoveniu diela, sú tieto majetkom Objednávateľa a po protokolárnom odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný všetky podklady Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote 5 dní, vrátiť.

Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1.       Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2.       Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce Objednávateľa k nakladaniu s predmetom zmluvy, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, návody k obsluhe v slovenskom alternatívne českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.

6.3.       Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúce dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

6.4.       O priebehu odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania diela, opis diela, čas, meno Zhotoviteľa, meno Objednávateľa, zoznam protokolov, návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.5.       Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.), má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.

Článok VII.

Termíny a miesto plnenia

7.1.       Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 10 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.

7.2.       Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3.       Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termín v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy). Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

7.4.       Miesto plnenia (dodania diela): prevádzka Objednávateľa výrobná hala – Vicenzy 2058/24, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.

    Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.00,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2.       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo pre vlastné potreby a neumožní použitie diela žiadnej inej osobe ako Objednávateľovi. Uvedené platí o diele ako celku ako i o jeho častiach a to i po ukončení tejto zmluvy.

8.3.       Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnícke právo k dielu a ostatným veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1.       Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2.       Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy (Príloha č. 1).

9.3.       Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4.       Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5.       Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po dobu záručnej doby sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady diela, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady bezplatne odstrániť. AkZhotoviteľnezačneodstraňovObjednávateľomoznámenúvaduvčas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas,jeZhotovitpovinnýObjednávateľovizaplatiťzmluvpokutuvovýške 1.00,-(slovom: sto eur) zakažvaduakaždýzačatýdeňomeškaniaaždodňa, kedyZhotoviteľpristúpik odstraňovaniuvady. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

AkZhotoviteľvaduvčasneodstráni,jeObjednávateľoprávnenýzabezpečiťodstránenie vadynanákladyZhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou sú splatné do troch dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.

9.6.       Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, pokiaľ boli spôsobené použitím podkladov odovzdaných mu k spracovaniu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť alebo na ne Objednávateľa upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.

9.7.       Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, nesprávnou inštaláciou, preťažením, zanedbaním povinnej údržby či použitím nevhodného materiálu.

9.8.       Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd v zmysle článku XIV. bod 14.2.

9.9.       Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi pozáručný servis Diela, a to na základe osobitnej zmluvy. V prípade potreby opráv Diela budú  presné podmienky dohodnuté v každom konkrétnom prípade samostatne.Článok X.

Zodpovednosť za škody

    10.1.    Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

    10.2.    Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

    10.3.    Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

    10.4.    Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok XI.

Ochrana informácií

    11.1.    Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

    11.2.    Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

    11.3.    Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

    11.4.    Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

    11.5.    Zhotoviteľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

    11.6.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Zhotoviteľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

    11.7.    Ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku XI. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.00,- EUR (slovom: sto eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XII.

Ukončenie zmluvy

12.1.   Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

12.2.   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

12.3.   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)                 je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)              porušenie podmienok dojednaných v článku XI.

(iii)            neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku IX. a článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len „NFP“) medzi Objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to bez akejkoľvek sankcie zo strany Zhotoviteľa.

12.4.   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

12.5.   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Zhotoviteľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

12.6.   Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X, XI, XII zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.

Článok XIII.

Osobitné ustanovenia

13.1.   Zhotoviteľ pri zhotovení diela (použije/nepoužije- vybrať relevantnú možnosť) subdodávateľov. Podiel zákazky, ktorý zadá subdodávateľom predstavuje ........... % t. j. .................... € bez DPH z ceny diela. Navrhovaným subdodávateľom (je/sú- vybrať relevantnú možnos)ť..............................................................................................................................................................................................Predmetom subdodávky (je/sú - vybrať relevantnú možnosť)...................................................................................

13.2.   V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky analogicky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

    14.1.    Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

    14.2.    V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

    14.3.    Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

    14.4.    Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

    14.5.    Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

    14.6.    Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 313031L838) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

    14.7.    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

    14.8.    Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1: Technická špecifikácia diela (skutočne dodaného zariadenia)

    14.9.    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:....................................................Objednávateľ:.......................................................

V......................, dňa........................

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba

V......................, dňa........................

SKY Medical, a.s.

Pavel Grinshpun, člen predstavenstva

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – Technická špecifikácia diela (skutočne dodaného zariadenia)

V Martine, dňa 22.11.2019..................................................
Matej Novotný
splnomocnená osoba

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.