English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

 

Výzva na súťaž

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok“


1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

Synthotec Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 36364657
webové sídlo:
https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-opticky-kamerovy-system-pre-meranie-loziskovych-klietok2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok“

 

CVP kódy:

-          38300000-8 - Meracie prístrojeStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je obstarabnie 3 D meracieho systému - ZÁKLADNÝ STROJ4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

  Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):
Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok:

a)       veľkosť pracovného stola (merací rozsah) – min. 300x200x200 mm

b)      platforma Microsoft – alebo ekvivaletný

c)       1 ks min 27´´ LED monitor (alternativne LCD monitor)

d)      klavesnica, myš a joystick pre obsluhu a ovládanie kamerového systému a PC

e)      kamera – CCD čip + telecentrický objektív s optickým zoomom a funkciou Autofocus

f)        adaptívne osvetlenie

g)       tolerancia merania max. 2,0 μm + L/150

h)      celková hmotnosť stroja – max. 500 kg

i)        maximálne zaťaženie pracovného stola 20 kg

j)        požiadavky na prostredie – teplota 20 °C +/- 2 °C, vlhkosť 40-70 %

k)       merací a vyhodnocovací software umožňujúci vytvaranie a správu meracích programov

l)        jazyková lokalizácia SK, resp. CZ

m)    výstupy z meraní je možné vytvárať v rôznych individuálnych formátoch

n)      automatická identifikácia geometrických prvkov

o)      import CAD modelov

p)      export do databázového súboru pre ďalšie spracovanie

q)      kalibračná šablona pre optický senzor

r)       manuál a online pomoc v SK, resp. CZ jazyku

s)       servis 24/5 (online prístup), v prípade potreby servisného zásahu na mieste inštálacie prítomnosť

t)        technika do 48 h

u)      inštalácia a uvedenie do prevádzky v sídle objednávateľa

v)       záručná doba 24 mesiacov

w)     napájanie 220 V, 50 Hz

x)       zariadenie musí spĺňať podmienky pre uvedenie do prevádzky v súlade s legislatívou EU

 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
39 995,00 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo verejného obstarávateľa - Synthotec Slovakia s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina“

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Tovar podľa špecifikácií článku I. tejto zmluvy bude dodaný do 12 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy.“9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val), špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
06.09.2017 – 13:00

 

11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)c)       Fotokópiu dokladu oprávnení poskytovať predmetnú službu

 14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

15.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:

 

-          Doklad o oprávnení dodávať tovar resp. poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

 

V Martine 28.08.2017

S pozdravom

......................................................

Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
konateľ - Synthotec Slovakia s.r.o.


 

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

KÚPNA ZMLUVA č .         :
                                                        Zmluvné strany:

KUPUJÚCI:
Synthotec Slovakia s.r.o.
Kysucká cesta 3, Žilina 010 61
ZASTÚPENÉ: Ing. Radomír Grauzel, výkonný riaditeľ
IČO: 36364657
ič DPH: SK2022192051
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka 18180 / L
 
PREDÁVAJÚCI:

ZASTÚPENÉ:
IČO:
DIČ:
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom


Táto kúpna zmluva zahŕňa IX. Článkov a sú vyhotovené v troch kópiách, z ktorých jedna je doručená kupujúcemu , druhá predajcovi a tretia pre potreby nevratného finančného príspevku z Operačného programu Výskum a Inovácie (ďalej len „NFP“)..
                                                                                                                                                            I.            PREDMET PLNENIAPredmetom plnenia je dodávka: 3 D meracieho systému - ZÁKLADNÝ STROJ
Špecifikácie doručenia:Poz.

Objednací číslo

Název

Mn

MJ

 

 

 

                                                                                                                                                                   II.            ČAS PLNENIA

 

2.1.   Tovar podľa špecifikácií článku I. tejto zmluvy bude dodaný do 12 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy. Inštalácia a kalibrácia stroja sa začne do 2 týždňov po dodaní. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávok v dôsledku vyššej moci a udalostí, ktoré podstatne zťažia alebo znemožnia dodanie. Pre prípady vyššej moci sa rozumie mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné nariadenie príp. iné nepredvídateľné prekážky, a to aj keď sa vyskytujú u dodávateľov predávajúceho alebo ich subdodávateľov. Takéto okolnosti oprávňujú predávajúceho k posunutiu dodávky o dobu trvania prekážky a primeranej doby rozbehu.
                                                                                                                                                      III.            PODMIENKY PLATBY

 

3.1.    Cena plnenia podľa špecifikácie je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje : _______ EUR bez DPH (slovom: ________________) (ďalej len „cena za dielo“). Cena za dielo je určená ako cena maximálna.3.2.    Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu 100% celkovej ceny na základe jednotlivých faktúr podľa nasledujúceho splátkového kalendára:

i)        Záloha vo výške 30 % z kúpnej ceny diela pri podpisovaní kúpnej zmluvy je zálohová faktúra splatná 30 dní od dátumu doručenia.

ii)       Zostávajúce 70 % z kúpnej ceny diela po doručení predmetu plnenia, splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia.

 

                                                                                                                                                          IV.            SPÔSOB PLNENIA4.1.    Dodávka predmetu plnenia sa uskutoční po inštalácii zariadenia a podpisom formulára - Preberací protokol pre súradnicové meracie stroje. Inštalácia nie je súčasťou kúpnej zmluvy.4.2.    Kupujúci si môže objednať inštaláciu a školenie predmetu zmluvy na základe osobitnej Zmluvy a predávajúci sa zaväzuje vykonať inštaláciu a školenie riadne a v primeranom termíne.4.3.    Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho na Kysuckej ceste 3, Žilina 010 61.4.4.    Kupujúci sa zaväzuje umožniť predávajúcemu vstup pri inštalácii a odovzdávaní predmetu plnenia do prevádzky kupujúceho denne od 8.00 do 18.00 vo všedné dni, v sobotu a v nedeľu po predchádzajúcej dohode.

                                                                                                                                                  V.            ODSTÚPENIE A SANKCIE5.1.    V prípade odstúpenia kupujúceho od tejto kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknuté škody.

5.2.    Predávajúci môže požadovať zmluvnú pokutu za omeškanie kupujúceho s úhradou faktúr vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.3.    Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy alebo s uvedením predmetu kúpy do prevádzky v stanovenom termíne, povinnosť predávajúceho zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny predmetu kúpy za každý kalendárny deň omeškania.

5.4.    Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od písomnej žiadosti jednej strany o zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej druhej strane.

                                                                                                               VI.            BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

6.1.    Kupujúci zaistí v záujme bezpečnosti práce, aby práce vykonávané predávajúcim v prevádzke kupujúceho boli koordinované pracovníkom kupujúceho. Pracovníci poverení predávajúcim, ktorí budú pracovať v prevádzke kupujúceho, sú povinní dodržiavať pri prácach vykonávaných v súvislosti s dodaním predmetu zmluvy pokyny koordinátora. Personál ,prípadne personál dodaný kupujúcim, podlieha vzhľadom na montáž odborným pokynom predávajúceho a je povinný okrem iných, dodržiavať predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

                                                                                                                                                                       VII.            ZÁRUKY7.1.    Pokiaľ kupujúci splní všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a predmet kúpy bude uvedený do prevádzky a riadneho užívania s príslušnými parametrami, ktoré sú uvedené v dokumentácii dodávky, bude predávajúci ručiť za prevedenie, materiál, výkon a funkciu predmetu kúpy po dobu 24 (dvadsaťštyri ) mesiacov od uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky.7.2.    Záruka sa nevzťahuje na bežné spotrebné diely a na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo úmyselným poškodením. Toto obdobie začína plynúť dňom doručenia tovaru podľa položky IV. Z tejto zmluvy.7.3.    Kupujúci sa zaväzuje počas trvania záruky s predmetom plnenia nemanipulovať a ani sám nepremiestňovať. V prípade premiestnenia predmetu bez toho, aby o tom vedel predávajúci, platnosť záruky zaniká. Servisný technik predávajúceho môže preniesť predmet iba predávajúcemu. Táto služba nie je súčasťou záruky a preto bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.7.4.    Kupujúci sa počas záručnej doby zaväzuje, že nebude zasahovať do nastavenia softvéru a hardvéru predmetu a jeho častí bez toho, aby o tom vedel. V opačnom prípade prestane platiť záruka. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu tieto doklady: (a) návod na obsluhu, (b) kalibračný list, (c) daňový doklad obsahujúci vyúčtovanie kúpnej ceny tovaru. Príslušnú podpornú dokumentáciu a dokumentáciu s «Vyhlásenie o zhode CE» odovzdá predávajúci kupujúcemu najneskôr pri uvedení predmetu kúpy do prevádzky.7.5.    Každý komponent, o ktorom sa zistí, že v záručnej dobe vykazoval chybu bude nahradený bezplatne (dodacia lehota: DAP, Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Incoterms 2010). Bezplatne sa vzťahuje na materiál a prácu, ako aj na akékoľvek iné opravy alebo súvisiace náklady. V prípade hlásenia o poruche sa predávajúci zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečil opravu do 24 hodín od oznámenia chyby. Nahlásenie poruchy je možné mailom na ...... alebo telefonicky na ...... , v pracovné dni v čase od 8.00 do 15.00 hodiny a cez víkend a vo sviatkoch iba mailom, na tieto hlásenia bude prvotná reakcia servisného oddelenia nasledujúci pracovný deň do 10.00 hod.7.6.    Predávajúci prehlasuje, že je jediným vlastníkom tovaru, že na tovar sa neviažu žiadne práva tretích osôb a že nie je daná žiadna prekážka, ktorá by mu bránila s tovarom podľa tejto zmluvy nakladať a previesť vlastnícke právo k nemu na kupujúceho. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá chyby, ktoré by bránili jeho použitiu na účel, na ktorý sa bežne používajú.

                                                                                                                                VIII.            DÔKAZ O VLASTNÝCH PRÁVACH8.1.    Kupujúci nadobúda nárok na predmet dohody po úplnom uhradení dohodnutej kúpnej ceny.                                                                                                                                                   IX.            ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1.    Odstúpenie od tejto zmluvy je možné len v prípadoch výslovne dohodnutých v tejto zmluve a v prípadoch uvedených v zákone.9.2.    S výnimkou ustanovení uvedených vyššie sa zmluvné strany dohodli, že:

i)        predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy s účinnosťou ex tunc (tj. Od samého začiatku) odstúpiť, ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a od predávajúceho dostane písomnú výzvu na zaplatenie a kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty v dodatočnej lehote desiatich (10) dní od prijatia takejto výzvy a kupujúci nebude dodržiavať túto povinnosť;

ii)       kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy s účinnosťou ex tunc (tj. Od samého začiatku) odstúpiť, ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru a od kupujúceho obdrží písomnú výzvu k dodatočnému dodaniu tovaru v dodatočnej lehote desiatich (10) dní od doručenia takejto výzvy a predávajúci túto povinnosť nesplní.9.3.    V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu (ak bolo mu tovar už predaný kupujúcemu) a predávajúci je povinný vrátiť takú časť kúpnej ceny, ktorú od kupujúceho obdržal, zníženú o amortizáciu stroja.
V iných ustanoveniach sa Kúpna zmluva riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať sporné otázky priateľsky.9.4.    Táto zmluva je vyhotovená v troch identických kópiách , z ktorých jedna je doručená kupujúcemu , druhá predajcovi a tretia pre potreby NFP.9.5.    Ponuka podľa Výzvy na súťaž - Optický kamerový systém pre meranie ložiskových klietok, z 28.08.2017 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy.9.6.    Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len dohodou oboch zmluvných strán vo forme písomných číslovaných dodatkov.9.7.    Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 313012C715) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.9.8.    Strany deklarujú, že si pozorne prečítali dohodu, súhlasili s jej obsahom a potvrdili túto skutočnosť podpismi.V ......................, dňa ............                                       v Žiline, dňa ...............
................................................                                          .............................................
                                                                                                     Ing. Radomír Grauzel, MBA

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.