English (UK)

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

 

 

Výzva na súťaž

Synthotec Slovakia s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Periférie vstrekovacieho lisu“

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

Synthotec Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 36364657
webové sídlo: 
https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-periferie-vstrekovacieho-lisu 2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

3.       Predmet obstarávania: „Periférie vstrekovacieho lisu“

 

CVP kódy:

-          30232000-4 - Periférne vybavenieStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku predstavujúceho periférie vstrekovacieho lisu4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):
Predmetom tohto obstarávania je jeden logický celok predstavujúci periférie vstrekovacieho lisu, ktoré musia spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

1.       Sušička materiálu:

a)       objem sušeného materiálu minimálne 150 litrov

b)      prevádzkové teploty sušenia do 160°C

c)       doba sušenia 2 až 4 hodiny

d)      prevažne sušený materiál PA66GF25 s elastomérom

e)      návod na obsluhu v slovenskom jazyku

f)        dopravné náklady vrátane poistenia umiestnenie stroja na učené miesto a uvedenie do prevádzky

g)       výrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EU

 

2.       Gravimetrický zmiešavač:

a)       minimálne tri komponenty (1x základný materiál; 2x prídavný materiál ako farbivo, regrind, atď.)

b)      dávkovanie základného materiálu v rozsahu 0-100%, dávkovanie prídavných materiálov v rozsahu 0-50%

c)       odolný pre dávkovanie termoplastov s obsahom sklenených vlákien na úrovni 50-60%

d)      dostatočný výkon pre dopravu prídavného materiálu na úrovni 500kg za 24 hodín

e)      garancia presnosti percenta pridávaného materiálu minimálne 0,50% potvrdené akreditovaným pracoviskom

f)        návod na obsluhu v slovenskom jazyku

g)       dopravné náklady vrátane poistenia umiestnenie stroja na učené miesto a uvedenie do prevádzky

h)      výrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EU

3.       Temperovací prístroj:

a)       pre chladenie tlakovou vodou/olejom do 180°C

b)      funkčné rozhranie 0-20mA pre komunikáciu s technologickým celkom 1

c)       nastavenie teploty v kroku po 1°C

d)      prietok čerpadla do 100l/min

e)      návod na obsluhu v slovenskom jazyku

f)        dopravné náklady vrátane poistenia umiestnenie stroja na učené miesto a uvedenie do prevádzky

g)       výrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EU

h)      Pomalobežný mlyn

i)        pracovné otáčky do 100ot/min.

j)        výkon minimálne 500kg pomletého materiálu za 24 hodín

k)       otvor mlecej komory minimálne 350x350mm

l)        schopnosť spracovať diel o rozmere Ø250x100mm a hmotnosti 250g vyrobený z PA66GF50

m)    mletie pomocou frézy alebo nožov s kaleným ostrím na úrovni minimálne 62HRC

n)      ochrana proti preťaženiu a proti vniknutiu kovových častí

o)      návod na obsluhu v slovenskom jazyku

p)      dopravné náklady vrátane poistenia umiestnenie stroja na učené miesto a uvedenie do prevádzky

q)      výrobok musí spĺňať podmienky pre uvedenie stroja do prevádzky v súlade s legislatívou EU

 

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
26 976,00 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo verejného obstarávateľa - Synthotec Slovakia s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina“

 

8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Termín odovzdania diela: do 28.02.20189.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val), špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
06.09.2017 – 13:00

 

11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)c)       Fotokópiu dokladu oprávnení poskytovať predmetnú službu

 14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 

15.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:

 

-          Doklad o oprávnení dodávať tovar resp. poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

 

V Martine 28.08.2017

S pozdravom

......................................................

Ing. Radomír Grauzeľ, MBA
konateľ - Synthotec Slovakia s.r.o.


 

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

Zmluva o dielo

k objednávke číslo: _____ 
   


Zhotoviteľ:                                        

                                                        

    Štatutárny zástupca:                         

    Bankové spojenie:                            

   Číslo účtu :                                                                 

                                                        

   IČO:                                                                                                                

    DIČ:                                                                                                                

    DIČ DPH:                                                 

    Tel./Fax :                                      

     E-mail:                                                                                                           

   


Objednávateľ:                                   SynthoTec Slovakia s.r.o.

                                                       Kysucká cesta 3, 01061 Žilina

    Štatutárny zástupca:                         Ing. Radomír Grauzeľ, MBA

    Bankové spojenie:                             Tatrabanka a.s.

   Číslo účtu :                                      IBAN: SK42 1100 0000 0029 2377 6076

                                                         SWIFT: TATRSKBX

   IČO:                                                                                                                     36364657

    DIČ:                                                                                                                     2022192051

    DIČ DPH:                                         SK 2022192051       

    Tel./Fax :                                       +421-41-5001140

     E-mail:                                                                                                                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky Objednávateľa zaslanej Zhotoviteľovi zhotoví v dohodnutom termíne a v požadovaných parametroch dielo.

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany objednávateľa podľa tejto zmluvy bude financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.Článok II.

Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa na základe objednávky č. ________ zo dňa __________(ďalej len „objednávka“) Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude zhotovenie a dodanie:

Periférie vstrekovacieho lisu (ďalej len „dielo“)

a to podľa špecifikácie uvedenej v objednávke a Výzve na súťaž z dňa 28.08.2017.2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa odborne a na vlastné náklady realizovať dielo podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa určených v objednávke

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávke, riadne a včas. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

                                                                                                                                                                               

Článok III.

Cena diela

3.1 Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje : _______ EUR bez DPH (slovom: ________________) (ďalej len „cena za dielo“). Cena za dielo je určená ako cena maximálna.

3.2 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu pri vytvorení diela vznikli. Cena za dielo zahŕňa tiež všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dodaním diela Objednávateľovi, a to až do dodania diela do miesta plnenia v zmysle článku VII. bod 7.4, v súlade s dohodnutou dodacou podmienkou DAP Incoterms 2010.Článok IV.

Platobné podmienky

4.1 Po zhotovení a odovzdaní diela vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na celú sumu ceny za dielo faktúru – daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

4.2 Daňový doklad musí obsahovať zákonné náležitosti podľa daných právnych predpisov. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

4.3 Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 4.1 a 4.2 je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí byť Objednávateľovi preukázateľne doručená.

4.4 Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

Článok V.

     Súčinnosť, práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

5.1 Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2 Objednávateľ zabezpečí svoju súčinnosť poskytnutím ľudských zdrojov (kompetentných zamestnancov), potrebných informácií, resp. dokumentov a zabezpečením predpokladov.

5.3 Pred zahájením prác Objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú mať patričné právomoci rozhodovať a jednať v mene Objednávateľa v otázkach týkajúcich sa zhotovenia diela, a ktoré budú zabezpečovať komunikáciu so Zhotoviteľom.

5.4 Objednávateľ je povinný písomne alebo elektronickou poštou poskytovať Zhotoviteľovi pravdivé, správne a úplné informácie. Akékoľvek informácie poskytnuté Objednávateľom majú dôvernú povahu.Článok VI.

Dodacie a preberacie podmienky

6.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Zhotoviteľom riadne a včas.

6.2 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym zhotovením diela podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi.

6.3 Ku odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu diela dôjde na základe dvojstranného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“), podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní diela bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

6.4 Ak dielo nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II. a článok IX.), objednávke má toto dielo vady. Výskyt vady na diele je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie diela na opravu, resp. úpravu Zhotoviteľovi. Potrebné úpravy vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.Článok VII.

   Termíny a miesto plnenia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch realizácie diela:

     Termín odovzdania diela: február/2018

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnuté termíny plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutých termínov plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

7.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, za každý deň omeškania realizácie diela (termíny v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy).

7.4 Miesto plnenia (dodania diela): SynthoTec Slovakia s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina.

     Dodacia podmienka: DAP (SynthoTec Slovakia s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina) Incoterms 2010.Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva, užívanie diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktoré Objednávateľovi riadne dodá je bez akýchkoľvek právnych vád a neporušuje práva tretích strán. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu (8.1) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé zistené a preukázané porušenie.

8.2 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania diela podľa článku VI. bod 6.3 tejto zmluvy vlastnícke právo k veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok IX.

Záruka, právne vady, nároky z vád diela

9.1 Dielo má vady, ak po jeho spracovaní nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve (článok II. a článok VIII.).

9.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku, že dielo má ku dňu podpisu protokolu podľa článku VI. bod 6.3 tejto zmluvy vlastnosti uvedené v špecifikácii diela podľa tejto zmluvy, objednávky

9.3 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní diela dielo prehliadnuť a v prípade zistenia vád diela, tieto bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si po stanovenú dobu (záručná doba) zachová vlastnosti zmluvne dohodnuté, určené technickými normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Po dobu záručnej doby sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady diela, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady bezplatne odstrániť.

9.6 Záruka sa nevzťahuje na odchýlky, poškodenia a vady vzniknuté nesprávnym používaním diela, nesprávnou inštaláciou, preťažením, zanedbaním povinnej údržby, použitím nevhodného materiálu či prirodzeným opotrebovaním diela v dôsledku jeho prevádzky s ohľadom na bod 10.6 tohto článku zmluvy.

9.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie sporné otázky nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že vada uplatnená písomnou reklamáciou nie je oprávnená, resp. odo dňa, kedy stanovisko zmluvnej strany, ktorá tvrdí, že reklamovaná vada nebola odstránená, bolo doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. V prípade ak sa zmluvné strany na osobe nezávislého odborníka podľa tohto bodu nedohodnú alebo nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne o tejto otázke príslušný súd.Článok X.

Zodpovednosť za škody

10.1  Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

10.2  Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

10.3  Nahrádza sa skutočná škoda. Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (ust. § 373-386).

10.4  Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek v tejto zmluve dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorú je možné vymáhať i osobitne.Článok XI.

Ukončenie zmluvy

11.1  Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

11.2  V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

11.3  Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Zhotoviteľ:

(i)    je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)   porušenie podmienok dojednaných v článku XII.

(iii)  neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku X. a článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

11.4  Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

11.5  V prípade odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení vysporiadajú všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.

11.6  Všetky ustanovenia článkov VIII, IX, X zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.Článok XII.

Záverečné ustanovenia

12.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou. Rozhodné právo je vždy právo slovenské.

12.2   Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

12.3   Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

12.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

12.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód:) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.6   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

12.7   Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

         Príloha č. 1 - Objednávka

12.8   Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                Objednávateľ:                 

V Žiline, dňa ……………..                                   V Žiline, dňa …………………..

Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia       Synthotec Slovakia s.r.o.

   Ing. Radomír Grauzeľ - konateľ

_______________________________________________

 

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.