Výzva na súťaž

 

METAL EDGE, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Periférne zariadenia CNC obrábacieho centra“


1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
METAL EDGE, s.r.o.
Sídlo: Komorova 3173/23, 038 61 Vrútky
Štatutárny zástupca: Juraj Jeržabek
kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390
IČO: 36400211
webové sídlo: https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-sutaz-periferne-zariadenia-cnc-obrabacieho-centra


2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.3.       Predmet obstarávania: „Periférne zariadenia CNC obrábacieho centra“4.       CVP kódy:

         30232000-4 - Periférne vybavenie5.       Stručný opis zákazky:

         Predmetom zákazky je dodanie Periférnych zariadení CNC obrábacieho centra, a to:

                    vrtáky

                    zveráky

                    upínače

                    monilitné frézy

6.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

7.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

vrtáky:

Vrtáky 5xD s vnútorným výplachom nerez+uni

počet

D2,6

2

D3,4

2

D4,4

2

D5,2

2

D7

2

D8,7

2

D10,5

2

D14,3

2

 

 

4,5

2

5,5

2

6,5

1

6,6

2

9

2

11

2

14

2

18

1

 

 

D2.9

2

D3,9

2

D4,8

2

D5,8

2

D7,8

2

D9,8

2

D11,8

2Zveráky:
- počet - 2ks

 

šírka

výška

upinací rozsah

Min. Upínacia sila

Centrický zverák s hryzacími čelustami

100-130

Max. 60

0-200

35kN

         


Upínač:

Upínače SK40

počet

Veldon D6-L100

20

Veldon D8-L100

15

Veldon D10-L100

10

Veldon D12-L100

10

Veldon D14-L100

4

Veldon D16-L100

5

Veldon D20-L100

2

Veldon D25-L100

2

Veldon D32-L100

1

 

 

ER16 L100 vonkajší D max22mm

10

 

 

ER32 L100

10

 

 

Sada klieštin ER 32

3

Sada klieštin ER 16

3

kľúče na klieštiny ER16 / ER32

1/1

Nástrčný upínač s vnútorným výplachom D27 Lmax 60

1

srobovaci upinac M16 – L100

1

srobovaci upinac M12 – L100

1

 

 

klieštinový upínač, vonkajší priemer max 16mm dĺžka min. 100 mm + sada klieštin

3

Kľúč   k upínaču

1

koncovky s otvorom pre stredové chladenie ISO 7388/2 A-40 DIN 69872-A

92

stojan na upinanie nastrojov

1monilitné frézy:

 

nerez+oceľ do 800N/mm2

nerez+oceľ do 800N/mm2

AL

 

HPC frézy cca 1,5xD

HPC frézy s vnútorným výplachom a podbrusom cca 2,5xD

HPC frézy s vnútorným výplachom a podbrusom cca 3xD

D3

3

3

-

D4

3

3

-

D6

3

3

1

D8

5

5

1

D10

3

3

1

D12

5

5

1

D16

3

3

1

       
Navrtavak 142°

1

   
D10x45°

2

   


8.       Predpokladaná hodnota zákazky:
11 007,48 EUR bez DPH9.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je prevádzka verejného obstarávateľa - METAL EDGE s.r.o. -

10.   Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a protokolárne odovzdá dielo Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne odovzdania diela aspoň 48 hodín vopred.“

11.   Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP Val).

12.   Lehota na predloženie ponuky:13.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.14.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.15.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

16.   Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:        Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.        Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)17.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

V Martine 21.02.2018

S pozdravom......................................................

METAL EDGE, s.r.o.
Matej Novotný – splnomocnená osoba

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

 

Zmluva o dielouzavretá v zmysle §  536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. ( Obchodný zákonník ).

1. ZMLUVNÉ STRANY

           

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:    

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:

                                               

( ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane,a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

DIČ:

IČ DPH:

IČ DPH:

Registrácia:

Tel:

e-mail:( ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej,

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa s najnižšou ponúkanou cenou, spĺňajúca všetky technické parametre podľa požiadaviek kupujúceho.

3. PREDMET PLNENIA (DIELO)3.1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je dodanie tovarov a súvisiacich služieb (ďalej aj ako dielo) zhotoviteľom do miesta realizácie podľa bodu 6.1. podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a cena diela).3.2. Zhotoviteľ a objednávateľ berú na vedomie skutočnosť, že predmet plnenia je financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP) v rámci projektu „Inovácia výrobného procesu METAL EDGE s.r.o. .4. CENA DIELA4.1. Cena za dielo definované v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

Celková cena diela bez DPH je:                     0,00 EUR


DPH 20%                                                 0,00 EUR

Celková cena diela vrátane DPH             0,00 EUR.

Slovom: eur4.2. Hore uvedená cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela podľa bodu 3.1 zmluvy a je cenou konečnou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 100 % z ceny dielo po jeho úplnom dodaní. Po prevzatí diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví faktúru, so splatnosťou 45 dní.5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty.5.3. Cena diela sa považuje za zaplatenú dňom, keď sa uhrádzaná čiastka pripíše na účet zhotoviteľa.5.4. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie zhotoviteľa.5.5. Ak faktúra obsahuje vecné alebo formálne chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s písomným odôvodnením takého postupu. Lehota splatnosti sa prerušuje a znovu začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry.

6. PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA6.1. MIESTO REALIZÁCIE DIELA: Prevádzka objednávateľa na adrese: Langsfeldova 3, 03601 Martin

6.2. TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 2 týždňov odo dňa objednania diela.

6.3. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi deň dodania diela minimálne 5 pracovných dní vopred.

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo po jeho dokončení v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú cenu.

6.5. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, keď bolo vykonané v súlade s touto zmluvou, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v lehote stanovenej v bode 6.2. tohto článku zmluvy, dielo nemá žiadne vady, zhotoviteľ odovzdá všetky dokumenty, ktoré s dielom súvisia a úspešne uplynula 14-dňová skúšobná prevádzka.

6.6. Dielo sa považuje za prevzaté v momente, keď objednávateľ svojím podpisom schváli odovzdávací /preberací protokol podpísaný zhotoviteľom po riadnom ukončení diela podľa bodu 6.5. tejto zmluvy.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s najnovšími technickými poznatkami. Dodané zariadenie bude nové, nepoužité, a to ani na predvádzanie alebo vystavovanie.

6.8. REKLAMÁCIA: V prípade zistenia nekvalitnej realizácie diela objednávateľ si uplatní reklamáciu zjavných vád ihneď pri preberaní diela, reklamáciu vád, ktoré nie je možné zistiť pri preberaní diela do 14 dní od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty t.j. 24 mesiacov od prevzatia diela.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie záručnej vady najneskôr do 48 hodín od jej písomného nahlásenia.

6.10. Ak bude na vyriešenie zistenej vady dostatočná telefonická konzultácia, bude ju zhotoviteľ poskytovať v slovenskom jazyku na vlastné náklady.7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA7.1. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané a potvrdené oprávneným zástupcom oboch zmluvných strán.7.2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok ITMS kód - a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.7.3. Dorozumievacím jazykom medzi objednávateľom a zhotoviteľom je slovenský jazyk.7.4. Zhotoviteľ má povinnosť na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti adresované druhej strane budú doručené na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.7.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY8.1. V prípade, že dielo nebude dodané v lehote a/alebo v kvalite dohodnutej v tejto zmluve, bude to objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvy, čo je dôvod na odstúpenie od zmluvy.8.2. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1 tak v prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute, ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s jeho dodaním až do dňa jeho úplného dodania.8.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy ak sa v priebehu dodávky, alebo počas skúšobnej prevádzky dokáže, že dodávané dielo nespĺňa požadované funkčné špecifikácie, kapacity alebo výstupy podľa pôvodných požiadaviek objednávateľa.8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva si ponechá zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.

Príloha č. 1: Špecifikácia a cena diela

V ....................................dňa .............                   V ............................ dňa ..............                                                                                                          

..........................................                                    ..........................................
      objednávateľ                                                                zhotoviteľ
Špecifikácia a cena diela

Špecifikácia diela:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena diela (Rozpočet):Por.č.                  

Názov položky

Merná jednotka

Počet

Jednotková cena

Spolu

 
 
1.

 

 

 

 

 

 
Celkom:

 

 
DPH 20 %:

 

 
Celkom s DPH:

 

 
 

 

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

 

xxx

 

Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
za zhotoviteľa v obchodno-právnych vzťahoch:

 

xxx

 

Miesto a dátum:

 

.................................................................................................................

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.