Výzva na súťaž

ZEDKO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Softvér“
1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

ZEDKO, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14/A, Banská Bystrica 974 05
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Štefanka ml.
Splnomocnená osoba / kontaktná osoba : Matej Novotný
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / 00421 (0) 918 383 390

IČO: 31646654
link – zverejnenie výzvy:
https://dotacieservis.sk/ZEDKO-117/Vyzva-na-sutaz-SOFT.pdf


2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3.       Predmet obstarávania: „Softvér“

CVP kódy:

-          72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a

podpora

Stručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku predstavujúceho Softvér


4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo a licenčná zmluva uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.
 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):

A.      Modul Plánovanie logistiky:

·         Kalendár s nenaplánovanými a naplánovanými odvozmi, s priradeným autom a šoférom, množstvom odpadu, druhmi odpadu a ostatnými zadanými náležitosťami

·         evidencia áut (ŠPZ, vodič,)

·         evidencia zákazníkov (obchodné meno, adresa, kontaktná osoba, pobočky, katalógové čísla odpadov)

·         evidencia jázd (ktoré auto ktorý deň ide kam)

·         web aplikácia pre zákazníkov na nahlasovanie požiadaviek na odvoz odpadu

o   registrácia obchodné meno, adresa, kontaktná osoba, adresa pobočky, katalógové čísla odpadov, množstvo odpadov, vloženie fotky odpadu

o   prenos nahlásenej požiadavky pod poradovým číslom do kalendára ako nenaplánovaný odvoz

 

·         Zadanie požiadavky na odvoz v rovnakom rozsahu ako cez web aplikáciu priamo z užívateľského PC v sídle firmy

·         Potvrdenie zrealizovaného zvozu s reálne prevzatými druhmi odpadu, množstvom v kilogramoch/tonách, s preberacím protokolom, sprievodným listom nebezpečných odpadov

 

B.      Modul evidencia odpadov

·         Zákonná evidencia odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. a príslušných vykonávacích vyhlášok (366/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 373/2015 Z.z.)

·         Prenos potvrdených dovezených množstiev odpadov z modulu Logistika do evidencie odpadov

·         Príjem odpadov od fyzických a právnických osôb s údajmi v rozsahu stanovenom vyššie uvedeným zákonom a vyhláškami.

·         Databáza fyzických a právnických osôb – dodávateľov a odberateľov

·         Možnosť nahrávať vznik odpadov, vývoz odpadov, prenos odpadov medzi katalógovými číslami, inventúru

·         Formuláre na export (do excelovského súboru) a tlač evidenčných listov odpadov, sprievodných listov nebezpečných odpadov, štvrťročných a ročných hlásení, komplexných tabuliek podľa zadaných parametrov

·         Vyznačenie a hromadné vyznačenie stavu položiek v databáze (inventúra, spracované, vyvezené, vývoz, prevedené, prevod)

·         Delenie príjmov, výdajov podľa Kolektívnych systémov

·         Automatické vyznačovanie vyvezených odpadov podľa vývozu

·         Automatické dopočítavanie vzniku odpadov podľa vývozu a odpadov na sklade

·         Automatické vyznačenie spracovaných odpadov podľa vytvorenej ponuky

C.      Modul sklad materiálu

·         Modul prepojený s Evidenciou odpadov

·         Ku každému druhu odpadu sa pridelí skladový kód materiálu

·         Pri zadávaní príjmu dopadu sa musí vybrať aj skladový kód

·         Podľa skladových kódov sa materiály zaradia do jednotlivých tabuliek databázy

·         Údaje čerpané z údajov v Evidencii odpadov podľa rozsahu požadovaného účtovníctvom

 

D.      Modul Laboratórium

·         Evidencia odpadov s obsahom drahých kovov prijatých na spracovanie s požadovanými údajmi

·         Evidencia laboratórnych chemikálií

·         Evidencia materiálu vydaného z laboratória

·         Export a tlač protokolov o dokončenom materiáli

6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
39 950,00 Eur bez DPH


7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Miestom plnenia záväzkov je sídlo verejného obstarávateľa - ZEDKO, s.r.o. , Zvolenská cesta 14/A, Banská Bystrica 974 05“


8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Dodávateľ sa zaväzuje predmet plnenia dodať Objednávateľovi do 11/2018. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne protokolárneho odovzdania predmetu plnenia aspoň 48 hodín vopred.“


9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16.


10.   Lehota na predloženie ponuky:
05.03.2018 – 13:00


11.   Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 2.

 
12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.


13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:


a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)


14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.

 


 

V Martine 26.02.2018

S pozdravom

......................................................

Matej Novotný
Splnomocnená osoba - ZEDKO, s.r.o.


 

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 4. tejto výzvy

Zmluva o dielo a licenčná zmluva


 
   

Zhotoviteľ:                                                                             

     Štatutárny zástupca:                                   

     Bankové spojenie:                                      

    Číslo účtu :                                                                                                                      

    IČO:                                                                                                                                          

     DIČ:                                                                                                                                          

     DIČ DPH:                                                              

     Tel./Fax :                                                   

     E-mail:                                                                                                                                       

     (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)


Objednávateľ:                                                ZEDKO, s.r.o.


                                                                     Zvolenská cesta14A, 974 05 Banská Bystrica

     Štatutárny zástupca:                                    Ing. Milan Štefanka

     Bankové spojenie:                                       Tatrabanka a.s.

    Číslo účtu :                                                  IBAN: SK36 1100 0000 0026 2648 1757                                                     SWIFT: TATRSKBX

    IČO:                                                                                                                           31 646 654

     DIČ:                                                                                                                         2020457494

     DIČ DPH:                                                   SK2020457494

     Tel./Fax :                                                    +421 908 407 249

     E-mail:                                                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.     (ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2 Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní – zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy bude financované Objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvorí súčasť projektu „Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o., názov OP – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód ITMS: 310011D534 .Článok II.
Účel a predmet zmluvy

2.1 Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, ako aj dohoda o podmienkach, za ktorých sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto zmluvy, ktorého výsledkom bude vytvorenie a dodanie Softvéru pre spracovanie odpadov, poskytnutie oprávnenia k výkonu práva používať softvér ako aj  dodávka ostatných služieb (ďalej len „predmet plnenia“) a to všetko podľa špecifikácie predmetu plnenia uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na súťaž.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa odborne a na vlastné náklady realizovať predmet plnenia podľa parametrov a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a ktorá je vypracovaná podľa - Opis predmetu zákazky, príslušnej Výzvy na súťaž.

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady pre Objednávateľa predmet plnenia podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, riadne a včas. Rovnako sa Dodávateľ zaväzuje predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi.    

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovený predmet plnenia v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Dodávateľ je oprávneným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k Softvéru pre spracovanie odpadov a je oprávnený poskytnúť licenciu v zmysle tejto Zmluvy. Softvér pre spracovanie odpadov je autorské dielo definované podľa zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona.Článok III.
Lehota dodania a miesto dodania


3.1 Dodávateľ sa zaväzuje predmet plnenia dodať Objednávateľovi do 11/2018. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa o termíne protokolárneho odovzdania predmetu plnenia aspoň 48 hodín vopred.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnutý termín plnenia dodržať. Dodržanie dohodnutého termínu plnenia zo strany Dodávateľa je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ má právo vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny predmetu plnenia, za každý deň omeškania realizácie predmetu plnenia (termín v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy). Dodávateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

3.4 Miestom dodania je sídlo spoločnosti ZEDKO, s.r.o. Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica.Článok IV.
Dodacie a preberacie podmienky


4.1 Plnenie v zmysle tejto zmluvy bude poskytované Dodávateľom kvalitne a včas.

4.2 Dodávateľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy riadnym vytvorením predmetu plnenia podľa podmienok špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy a jeho dodaním a odovzdaním Objednávateľovi.

4.3 O priebehu odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je Dodávateľ povinný vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia (ďalej len „protokol“). V protokole bude uvedený spôsob odovzdania predmetu plnenia, jeho opis , čas, meno Dodávateľa, meno Objednávateľa, zoznam návodov a pod. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia dôjde v mieste sídla Objednávateľa ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, medzi zástupcami zmluvných strán. K prevzatiu predmetu plnenia dôjde na základe protokolu, podpísaného zástupcami zmluvných strán po odovzdaní predmetu plnenia bez vád a v termínoch podľa tejto zmluvy. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie protokolu.

4.4 Ak predmet plnenia nespĺňa požiadavky a parametre podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom v tejto zmluve (článok II.), má predmet plnenia vady. Výskyt vady na predmete plnenia je dôvodom pre odmietnutie podpísania protokolu a vrátenie predmetu plnenia na opravu, resp. úpravu Dodávateľovi. Potrebné úpravy vykoná Dodávateľ na svoje náklady, v lehote určenej obidvomi zmluvnými stranami.

 
Článok V.
Súčinnosť, povinnosti zmluvných strán


5.1 Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú, že si počas trvania zmluvy budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť.

5.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.3. Každá zo zmluvných strán vymenuje oprávnenú osobu, ktorá bude zastupovať zmluvnú stranu počas celej doby realizácie zmluvy.

5.4 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vysokej profesionálnej úrovni, na základe požiadaviek a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Požiadavky Objednávateľa na dodanie predmetu plnenia sú pre Dodávateľa záväzné.

5.5 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami Objednávateľa. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje pri poskytovaní plnení pre Objednávateľa postupovať vždy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade so záujmami Objednávateľa a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku inej škody.

5.6 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať názov Objednávateľa ako referenčný subjekt na verejnosti, ani v ďalšom obchodnom styku pre iné spoločnosti.

5.7 Každá zmluvná strana je povinná uvádzať na účely uzavretia tejto zmluvy iba pravdivé a úplné údaje a skutočnosti, keďže obe zmluvné strany sú si plne vedomé toho, že každá zmluvná strana sa pri rozhodovaní o uzavretí tejto zmluvy v dobrej viere spoliehala na údaje a skutočnosti uvádzané druhou zmluvnou stranou v tejto zmluve.

5.8 Schválením sa podľa tejto zmluvy rozumie podpis písomnej formy príslušného dokumentu oprávnenou osobou zastupujúcou príslušnú zmluvnú stranu na mieste na to vyhradenom, inak všetkých strán dokumentu, alebo odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu.

 

Článok VI.
Cena a platobné podmienky


6.1 Cena za predmet plnenia definovaný v článku II. je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje:

celková čiastka bez DPH:...................................EUR

DPH 20%:.........................................................EUR

celková zmluvná cena s DPH:............................EUR (slovom:............................................................)


Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za predmet plnenia nie je počas trvania zmluvného vzťahu možné meniť a dopĺňať. Výška ceny predmetu plnenia je určená ako cena maximálna v súlade s ust. § 6 ods.2 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.


6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach diela:

Po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 25% z ceny diela uvedenej bode 6.1 (t. j. ........................EUR). Po dokončení detailnej analýzy a jej odovzdaní vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 25% z ceny diela uvedenej v bode 6.1 (t.j. ..............................EUR). Po vytvorení diela a jeho odovzdaní do testovacej prevádzky vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi zálohovú faktúru na zaplatenie platby vo výške 25% z ceny diela uvedenej v  bode 6.1 (t.j. ..............................EUR). Po úplnom zhotovení a odovzdaní diela do produkčnej prevázky vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi na zvyšnú časť ceny za dielo uvedenú v bod 6.1 (25%, čo predstavuje ..............................EUR) faktúru - daňový doklad, ktorej povinnou prílohou je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na lehote splatnosti všetkých faktúr uvedených v  bode 6.2, ktorá je 14 dní od ich doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom. Fakturačnou adresou je sídlo Objednávateľa.

.

6.3 Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve vo forme preukázateľného účtovného záznamu: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, ak toto nevyplýva z účtovného dokladu aspoň nepriamo. Pre popis obsahu operácie treba voliť stručnú a výstižnú formu, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného doklad, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového vybavenia.
Zároveň faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: názov projektu „Zvýšenie miery recyklácie elektroodpadu v spoločnosti ZEDKO, s.r.o., názov OP – Operačný program Kvalita životného prostredia
, kód ITMS: 310011D534 a ostatné náležitosti v súlade s úvodnými ustanoveniami tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je Objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť lehota splatnosti od začiatku. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
Článok VII.
Zodpovednosť za škody


7.1 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe strany sa zaväzujú, že v súvislosti s plnením tejto zmluvy vyvinú maximálne úsilie k tomu, aby nedošlo ku škodám a v prípade ich vzniku boli škody minimalizované.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.3 Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb., Obchodného zákonníka, (§§373-386).

7.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatením akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody.

    

Článok VIII.
Záručné podmienky

8.1 Dodávateľ poskytuje záruku, že plnenie predmetu zmluvy má ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa čl. IV. tejto zmluvy funkčné vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.Dodávateľ poskytuje záruku na funkčnosť plnenia predmetu zmluvy po dobu dvanásť (12) mesiacov. Táto doba sa predlžuje o čas od nahlásenia vady po jej odstránenie ak sa predmet zmluvy nedá používať, a to aj opakovane. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia plnenia predmetu zmluvy, a to od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí. Po dobu záručnej lehoty sa Dodávateľ ďalej zaväzuje na základe písomnej reklamácie s opisom vady predmetu zmluvy, túto vadu na vlastné náklady do piatich pracovných dní od nahlásenia vady odstrániť. Ak Dodávateľ nezačne odstraňovObjednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Dodávateľ neodstráni vadu včas, je Dodávatpovinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvpokutu vo výške 200,- za kažvadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Dodávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Dodávateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

8.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú, či je vada oprávnená resp. odstránená alebo nie, v prípade sporu zmluvných strán zodpovie nezávislý odborník, stanovený dohodou zmluvných strán v lehote do dvoch (2) pracovných dní, pričom jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.Článok IX.
Prevod vlastníckeho práva, užívanie predmetu plnenia


9.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek práv tretích osôb a takto predmet plnenia odovzdať Objednávateľovi. Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že k predmetu plnenia sa neviažu žiadne práva iných tretích osôb než Dodávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu zmluvy je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Dodávateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.

9.2 Objednávateľ nadobúda dňom protokolárneho odovzdania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy vlastnícke právo k veciam, ktoré sa majú stať podľa tejto zmluvy jeho vlastníctvom.Článok X.
Ochrana informácií


10.1 Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo požadovať navzájom doloženie dostatočnosti utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako i iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

10.2   Právo používať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práva a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3   Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach strán ako i informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä obchodné tajomstvá, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie pre nakladanie s ktorými je stanovený právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (najmä hospodárske tajomstvá, štátne tajomstvá, bankové tajomstvá, služobné tajomstvá). Ďalej sa považujú za dôverné informácie také informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne niektorou zo strán označené.

10.4   Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť, a nakoniec informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

10.5   Dodávateľ si je vedomý toho, že všetky informácie, týkajúce sa údajov o klientoch, ale aj zamestnancoch Objednávateľa sú chránené zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10.6   Dodávateľ vyhlasuje, že so všetkými získanými informáciami a údajmi bude zaobchádzať s tou istou opatrnosťou a diskrétnosťou, s akou postupuje u vlastných informácií, ktoré si neželá, aby boli zverejnené, publikované alebo rozširované. Dodávateľ získané údaje nepostúpi inej, než Objednávateľom vopred písomne schválenej tretej osobe. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi ako poskytovateľovi informácií, ako aj subjektu, ktorého sa informácie týkajú, ich neoprávneným použitím, odhalením, nedostatočnou ochranou, vrátane škody spočívajúcej v strate dôveryhodnosti Objednávateľa alebo subjektu, ktorého sa informácie týkajú a ich zvýšených nákladov v súvislosti so vznikom škody, prípadne inej ujmy.

10.7 Ak Dodávateľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku X. zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé zistené a preukázané porušenie. Dodávateľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť v deň, keď na ňu vznikne nárok.Článok XI.
Ukončenie zmluvy


11.1 Túto zmluvu možno predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve.

11.2   V prípade písomnej dohody sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom uvedeným v tejto dohode. Súčasťou tejto dohody je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok.

11.3   Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Dodávateľ poruší podstatným spôsobom túto zmluvu. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä ak Dodávateľ:

(i)       je v omeškaní s riadnym odovzdaním diela o viac ako 30 dní

(ii)      porušenie podmienok dojednaných v článku X.

(iii)     neodstráni vady diela spôsobom a v lehotách podľa článku VIII. tejto zmluvy.

11.4   Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa udelenia licencie, ak bolo plnenie predmetu zmluvy odovzdané, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, ochrany informácií, zabezpečenia pohľadávky ktorejkoľvek zo zmluvných strán, riešení sporov a ustanovení týkajúcich sa tých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení.

11.5   V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú povinné si vrátiť všetky vzájomne prijaté plnenia a do 30 dní od dátumu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vysporiadať všetky finančné záväzky prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa zostáva jeho nárok na náhradu škody zachovaný a Dodávateľovi nevznikajú žiadne ďalšie nároky v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

11.6   Všetky ustanovenia článkov VII,VIII, IX, X, XI zostávajú platné aj po ukončení tejto zmluvy.Článok XII.
Licencia

 
12.1 Dodávateľ je autorom Softvéru pre spracovanie odpadov vytvoreného pre Objednávateľa na základe tejto zmluvy.

12.2 Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi súhlas na používanie predmetu plnenia - softvéru (ďalej len „licencia“) spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

12.3 Licencia poskytnutá touto zmluvou sa vzťahuje na všetky spôsoby použitia predmetu plnenia známe v čase uzavretia tejto zmluvy, napr. na spracovanie, vrátane vytvorenia nového predmetu plnenia, vyhotovovanie rozmnožením predmetu plnenia a iné spôsoby použitia predmetu plnenia uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona, ako aj tam neuvedené, známe v čase uzavretia tejto zmluvy.

12.4 Touto zmluvou Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi licenciu na dobu existencie Objednávateľa a všetkých jeho právnych nástupcov a v prípade postúpenia licencie na dobu existencie postupníka a všetkých jeho právnych nástupcov.
 
12.5 Licencia poskytnutá touto zmluvou zo strany Dodávateľa Objednávateľovi je výhradná, pričom Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poskytnúť tretím osobám licenciu na použitie predmetu plnenia udelenú podľa tejto zmluvy.


12.6 Dodávateľ vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy neposkytol žiadnej tretej osobe licenciu na žiadny spôsob použitia predmetu plnenia, či už výhradnú alebo nevýhradnú.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že licencia poskytnutá touto zmluvou je neobmedzená.

12.8 Dodávateľ týmto výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe alebo aj viacerým tretím osobám súhlas na použitie predmetu plnenia maximálne v rozsahu licencie poskytnutej touto zmluvou („sublicencia“).

12.9 Dodávateľ ďalej výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ môže licenciu zmluvou postúpiť; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať Dodávateľa bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je takto oprávnený na postúpenie licencie viacerým osobám neobmedzeného počtu.

12.10 K dodaniu licencie k softvéru pre spracovanie odpadov dochádza momentom jeho riadneho odovzdania podľa tejto zmluvy.

12.11 Dodávateľ sa týmto zaväzuje svoje záväzky z tejto zmluvy plniť tak, aby nebolo možné voči Objednávateľovi uplatňovať akékoľvek autorsko-právne nároky, a aby s užívaním softvéru Objednávateľom alebo subjektmi určenými Objednávateľom neboli spojené žiadne dodatočné finančné náklady. V prípade uplatňovania autorskoprávnych alebo s tým súvisiacich nárokov iným subjektom, zodpovedá za tieto nároky výlučne Dodávateľ, ktorý je povinný bezvýhradne ich uspokojiť.

12.12 Dodávateľ vyhlasuje, že predmetom plnenia podľa Zmluvy neporušuje autorské práva iných osôb a je oprávnený s autorskými právami, ktoré sú predmetom Zmluvy nakladať. Pre prípad porušenia autorských práv Dodávateľom, je Dodávateľ povinný:

a/ ak uplatní voči Objednávateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia licencie alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie alebo postúpenie práv na používanie licencie, a to v rozsahu a pre spôsob používania vyplývajúci z tejto Zmluvy

b/ nahradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.Článok XIII
Záverečné ustanovenia

13.1 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 V prípade, že pri plnení zmluvy vzniknú spory, budú sa obe zmluvné strany snažiť vyriešiť spory vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

13.3      Pokiaľ akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo jej časti, alebo z nej vyplývajúce uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť je, alebo ak sa stane neplatné alebo právne neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatné ustanovenie nahradia bezodkladne účinným, ktoré sa čo najviac hospodársky i vecne priblíži sledovanému účelu.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po doručení správy z príslušnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany poskytovateľa nevratného finančného príspevku, so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

13.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

13.6 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ITMS kód: 310011D534) a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Es, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

13.8 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

           Príloha č. 1: Funkčná špecifikácia diela – skutočnej dodávky diela (softvéru)

13.9 V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany Dodávateľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa je tento povinný na túto záležitosť Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to najneskôr päť kalendárnych dní pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov, pričom aj tento nový subdodávateľ musí spĺňať všetky podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.13.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že vyjadruje ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, že nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ:             

V.................., dňa ……………..                                     V Banskej Bystrici, dňa …………………..Názov spoločnosti

Oprávnená osoba - funkcia

ZEDKO, s.r.o.

Ing. Milan Štefanka - konateľJoomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.