English (UK)

Informáčná tabuľka:

 

  kategória:   zo Slovenska
  zdroj:   OP KZP
    
  oblasť podpory:  

  spracovanie odpadov - VÝZVA                          

  aktuálne od:   10/2016
  aktuálne do:   12/2016

 

 

Ponuka pre pripravované výzvy pre projekty prípravy na opätovné použite a recyklácia odpadov (nebezpečné odpady ako aj nie-nebezpečné odpady)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia:

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia SR bude v súlade s materiálom Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, schváleným Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013  zastávať funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“).

V zmysle uvedeného materiálu budú do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) zapojené:

  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Ministerstvo vnútra SR

Zdroj: webové sídlo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - http://www.minzp.sk/

 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1:  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 

Aktivita B.: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nnebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnychodpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľnýchkomunálnych odpadov

Z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a v súlade s cieľmi stanovenými smernicou 1999/31/ES je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti zhodnocovania, a to predovšetkým recyklácie nie nebezpečných odpadov a nebezpečných odpadov a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Preto v rámci uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná na: podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (napríklad podporou domáceho kompostovania a zariadení na anaeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu u prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zariadení), výstavbu nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; podporu triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, vrátane mechanickej úpravy komunálnych odpadov; výstavbu nových zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie (podpora bude zameraná na tie druhy a prúdy odpadov, pre ktoré SR nemá vybudované dostatočné kapacity a ich recyklácia je potrebná z dôvodu plnenia cieľov rámcovej smernice o odpade); výstavbu nových zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (zahŕňajúcu napr. budovanie zariadení na kompostovanie, anaeróbny rozklad); výstavbu nových zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; výstavbu nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov; zvyšovanie environmentálneho vedomia a podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť investičných projektov.

 

Aktivita C: Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov.

Z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry v zhodnocovaní nebezpečných odpadov, ktorej dôsledkom je stále sa zvyšujúci podiel zneškodnených nebezpečných odpadov, je podpora v rámci operačného programu zameraná tiež na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Investičné projekty v oblasti zhodnocovania nebezpečných odpadov budú zároveň podporené informačnými aktivitami.
Preto v rámci uvedenej aktivity bude finančná pomoc smerovaná na: výstavbu nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov; zvyšovanie environmentálneho vedomia a informovanosti a propagácie prípravy pre opätovné použitie nebezpečných odpadov a v oblasti recyklácie nebezpečných odpadov ako súčasť investičných projektov.

 

 

 

Cieľové skupiny:

- subjekty územnej samosprávy
- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v
oblasti odpadového hospodárstva
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 

Cieľové územia:

- celé územie SR. Územné priority budú vychádzať z platného Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne vychádzajú Programy odpadového hospodárstva kraj

 

Prijímatelia:

- MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové
organizácie
- MV SR – okresné úrady
- subjekty územnej samosprávy81
- združenia fyzických alebo právnických osôb
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
-
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.