Výzva na súťaž

BIOZOO, s.r.o. , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zabezpečenie marketingových služieb“

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

BIOZOO, s.r.o.
Sídlo: Hontianske Trsťany 154, 935 86 Hontianske Trsťany          

Štatutárny zástupca: Ing. René Darmoš - konateľ
IČO: 50171062  


 

2.       Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
akceptujú sa ponuky zaslane e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.3.       Predmet obstarávania:„Zabezpečenie marketingových služieb“CVP kódy:

-          48480000-6 - Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence

-          79340000-9 - Reklamné a marketingové služby

-          79342000-3 - Marketingové služby

-          79341400-0 - Služby týkajúce sa reklamne kampaneStručný opis zákazky:

-          Predmetom zákazky je dodanie Marketingových služieb4.       Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o poskytovaní marketingových služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

5.       Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):
Podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy na súťaž.
V prípadoch ak v podrobnom opise predmetu zákazky bude niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikovaný konkrétny typ výrobku/služba, alebo výrobok/služba konkrétneho výrobcu, alebo ak je použitý obchodný názov výrobku identifikujúci konkrétneho výrobcu/služby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok/službu ekvivalentným výrobkom/službou alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom výrobku/služby. Pri výrobkoch/službích, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky ak technické špecifikácie ekvivalentného výrobku budú rovnaké alebo lepšie ako má výrobok konkrétnej značky.6.       Predpokladaná hodnota zákazky:
39.933,00 Eur bez DPH7.       Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„Hontianske Trsťany 154, Hontianske Trsťany 935 86“8.       Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy je uvedené v priloženom návrhu zmluvy o dielo:

„TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 12 mesiacov odo dňa objednania diela“9.       Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Regionálneho integrovaného operačného programu – PO3.

 

10.   Lehota na predloženie ponuky:
31.07.2020 – 14:00


 

11.   Spôsob predloženia ponuky:

a.       Elektronickou poštou podľa bodu 2.

b.       Poštou na adresu realizátora verejného obstarávania:
BIOZOO, s.r.o.
Hontianske Trsťany 154
935 86 Hontianske Trsťany        

12.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jedným kritériom je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.


 

13.   Pokyny na zostavenie ponuky:
Jazyk: Slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania poštou označiť obálku „Neotvárať – zabezpečenie procesu VO“


 

-          Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:a)       Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, ič DPH (ak je relevantné), s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ktorú sa ponuka predkladá.b)      Vlastný návrh uchádzača na pnenie zákazky podľa prílohy č.2

Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH)

 

c)       Návrh na plnenie kritéria resp. cenová ponuka, podľa prílohy č. 3 výzvy

 

d)      Štruktúrovaný rozpočet, podľa prílohy č. 4 výzvye)      Podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní marketingových služieb (bez uvedenia cien) štatutárnym orgánom uchádzača podľa prílohy č. 5 výzvy.

 

f)        PODMEINKY ÚČASTI:

o   Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb/realizovaných zákaziek spolu s referenčným listom za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením minimálne jednej (1) zákazky v objeme minimálne predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bola financovaná/spolufinancovaná so zdrojov EU.(za posledné tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, ktorým sa rozumie zverejnenie výzvy na webovom sídel verejného obstarávateľa (rsp. Splnomocnenej osoby) a zaslanie výzvy vybraným uchádzačom. )

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 3.2 podľa § 35 v súbehu § 36 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 39: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, že uchádzač je schopný plniť predmet zákazky v požadovanej kvalite.o   Uchádzač predloží Certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 zodpovedajúceho EN ISO 9001

Uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa ISO 9001 zodpovedajúceho EN ISO 9001, ktorým potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality. Tieto musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu


Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účastí k bodu 3.2 podľa § 35 v súbehu § 36 ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účastí podľa § 39: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, že uchádzač je schopný plniť predmet zákazky v požadovanej kvalite.14.   Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk prebehne bezprostredne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do hodnotenia ponúk, ktorá bude ako celok doručená (dokumenty podľa bodu 13.) po lehote na predkladanie ponúk.

V Martine, dňa 23.07.2020

S pozdravom

......................................................
Ing. René Darmoš - konateľ

Prílohy:

Príloha č.1 - Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Vlastný návrh a plnenia zákazky
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4 - Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č.5 - Návrh Zmluvy o poskytovaní marketingových služieb

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky – „Zabezpečenie marketingových služieb“

 P.č.

Položka

Minimálne požadované parametre

1

2 x Návrh loga projektu+ design manuál 2x

Príprava kreatívnych návrhov na tvorbu loga. Návrh na použitie v korporátnych materiáloch a v komunikácii, zadefinovanie fontu, písma, farebnosti a ochrannej zóny.

2

2 x www stranka, Architektúra - štruktúra webu, e-shop, serverové riešenie

Web design, e-shop, moderné internetové aplikácie, prispôsobená mobilnému rozhraniu

3

Správa WEBU 2 značiek

Mesačne 2-4 nové položky, 1x blogový príspevok

4

Vytvorenie profilu na sociálnych médiách 2 značiek

Facebook, Instagram, Youtube , iné podľa uváženia

5

Vytváranie obsahu a správa sociálnych médií 2 značiek

 

Tvorba mesačne minimálne 8 príspevkov podľa navrhnutej stratégie ku každej značke a správa všetkých sociálnych médií, komunikácia s užívateľmi. Aktívna administrácia a úprava profilov podľa najnovších trendov na obdobie 12 mesiacov.

6

Photoshootingy

Frekvencia 1x/mesačne, počet min. výstupov: 20fotiek na obdobie 12 mesiacov

7

PPC reklama

Zabezpečenie nákupu priestoru a celkovú PPC reklamu o mesačnom výstupe min.1000klikov na relevantných médiách na obdobie 12 mesiacov

8

Tvorba bannerov pre PPC reklamu

Podľa potrieb PPC kampaní, flexibilita, minimálne 10 návrhov bannerov/mesiac v rôznych veľkostiach podľa kampane na obdobie 12 mesiacov

9

Produkcia a postprodukcia videotvorby

Spracovanie výstupov z vlastných zdrojov o predpokladanom počet cca 30 videohodín/mes.do 2-4 30-120sekunodvých videí profi kvality na obdobie 12 mesiacov.

Súčasťu posprodukcie je aj zabezpečenie zvukovej stopy a jej práv na videotvorbu.

Produkcia vidotvorby o predpokladanom počte 1x/3mes.o počte 2 natáčacích dní v exteriéry.

10

Produkcia a postprodukcia fototvorby

Spracovanie výstupov z  /mes.do 6-8 fotiek vysokej kvality na obdobie 12 mesiacov.

Produktové fotenie o predpokladanom počte cca 30produktov. Ku každému produktu sú potrebné minimálne 4produktové fotky a 2 fotky použtia v reálnej situácii.

11

Guerilla kampaň

2 x Guerilla kampaň s garanciou výstupu v celonárodnom médiu vlastných zdrojov o predpokladanom počet cca 300fotiek a vysokou viralitou na sociálnych sieťach.

Príloha č. 2 – Vlastný návrh plnenia


„Zabezpečenie marketingových služieb“

 P.č.

Položka

Minimálne požadované parametre

Vlastný návrh plnenia

1

2 x Návrh loga projektu+ design manuál 2x

Príprava kreatívnych návrhov na tvorbu loga. Návrh na použitie v korporátnych materiáloch a v komunikácii, zadefinovanie fontu, písma, farebnosti a ochrannej zóny.(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

2

2 x www stranka, Architektúra - štruktúra webu, e-shop, serverové riešenie

Web design, e-shop, moderné internetové aplikácie, prispôsobená mobilnému rozhraniu

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

3

Správa WEBU 2 značiek

Mesačne 2-4 nové položky, 1x blogový príspevok

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

4

Vytvorenie profilu na sociálnych médiách 2 značiek

Facebook, Instagram, Youtube , iné podľa uváženia

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

5

Vytváranie obsahu a správa sociálnych médií 2 značiek

 

Tvorba mesačne minimálne 8 príspevkov podľa navrhnutej stratégie ku každej značke a správa všetkých sociálnych médií, komunikácia s užívateľmi. Aktívna administrácia a úprava profilov podľa najnovších trendov na obdobie 12 mesiacov.

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

6

Photoshootingy

Frekvencia 1x/mesačne, počet min. výstupov: 20fotiek na obdobie 12 mesiacov

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

7

PPC reklama

Zabezpečenie nákupu priestoru a celkovú PPC reklamu o mesačnom výstupe min.1000klikov na relevantných médiách na obdobie 12 mesiacov

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

8

Tvorba bannerov pre PPC reklamu

Podľa potrieb PPC kampaní, flexibilita, minimálne 10 návrhov bannerov/mesiac v rôznych veľkostiach podľa kampane na obdobie 12 mesiacov

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

9

Produkcia a postprodukcia videotvorby

Spracovanie výstupov z vlastných zdrojov o predpokladanom počet cca 30 videohodín/mes.do 2-4 30-120sekunodvých videí profi kvality na obdobie 12 mesiacov.

Súčasťu posprodukcie je aj zabezpečenie zvukovej stopy a jej práv na videotvorbu.

Produkcia vidotvorby o predpokladanom počte 1x/3mes.o počte 2 natáčacích dní v exteriéry.

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

10

Produkcia a postprodukcia fototvorby

Spracovanie výstupov z vlastných zdrojov o predpokladanom počet cca 300fotiek /mes.do 6-8 fotiek vysokej kvality na obdobie 12 mesiacov.

Produktové fotenie o predpokladanom počte cca 30produktov. Ku každému produktu sú potrebné minimálne 4produktové fotky a 2 fotky použtia v reálnej situácii.

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)

11

Guerilla kampaň

2 x Guerilla kampaň s garanciou výstupu v celonárodnom médiu a vysokou viralitou na sociálnych sieťach.

(uviesť uchádzačom navrhované plnenie)         Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

„ Zabezpečenie marketingových služieb “

Obchodné meno:  _____________________

Sídlo:                                        _____________________

IČO:                                         _____________________

DIČ:                                         _____________________

IČ DPH:                  _____________________

Kontaktná osoba: _____________________

Email:                                     _____________________

Mobil:                                      _____________________

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Cena celkom bez DPHDPHCena celkom s DPH

§  Čestne vyhlasujeme, že údaje a ceny uvedené v tomto vyhlásení sú v súlade s predloženou ponukou.

§  Zmluvné ceny predmetu zákazky obsahujú aj všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

§  Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

§  Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.[1]

 

 

V _________________, dňa________________

 

                                                                               ______________________________

                               Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača[2] 

 


[1]Nesprávne prečiarknuť[2]Návrh na plnenie kritérií podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená určená osobaPríloha č. 4 – Štruktúrovaný rozpočet“Zabezpečenie marketingových služieb”P.č.

Položka

Merná jednotka

Počet jednotiekCena za mernú jednotku bez DPH

Cena spolu bez DPH

Sadzba DPH v %

Výška DPH

Cena spolu s DPH

1

2 x Návrh loga projektu+ design manuál 2x

celok

12

2 x www stranka, Architektúra - štruktúra webu, e-shop, serverové riešenie

celok

13

Správa WEBU 2 značiek

celok

14

Vytvorenie profilu na sociálnych médiách 2 značiek

celok

15

Vytváranie obsahu a správa sociálnych médií 2 značiek

 

celok

16

Photoshootingy

celok

17

PPC reklama

celok

18

Tvorba bannerov pre PPC reklamu

celok

19

Produkcia a postprodukcia videotvorby

celok

110

Produkcia a postprodukcia fototvorby

celok

111

Guerilla kampaň

celok

1

SPOLUNázov spoločnosti, podpis:

 

 

 Zmluva o poskytovaní marketingových služieb

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 185/2015 Z. z.“) (ďalej len „Zmluva“)

 

1.1.        Objednávateľ     

Obchodné meno: BIOZOO, s.r.o.                                                                

Sídlo: Hontianske Trsťany 154, 935 86 Hontianske Trsťany                                             

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 40249/N

Zastúpený: Ing. René Darmoš - konateľ

IČO: 50171062                                                                    

DIČ: 2120204042

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

1.2.       Poskytovateľ

   Obchodné meno:

sídlo:                                        

IČO:                                         

IČ DPH:                                   

Registrácia : Okresný súd

Obchodný register,

Odd. Sro., Vložka č.            

konajúca prostredníctvom:                                

bankové spojenie:                                               

Číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)


                                                                                     Článok   I.

Úvodné ustanovenia10.1           BIOZOO, s.r.o. vyhlásilo zákazku s nízkou hodnotou postupom podľa ustanovení § 117 zákona                          č. 343/2015 Z. z. prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na poskytnutie služieb s predmetom Zabezpečenie marketingových služieb ”.

10.2           Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Poskytovateľa vybraná ako úspešná ponuka v súlade
s podmienkami uvedenými vo Výzve. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Poskytovateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.


10.3           Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.

10.4           Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.Článok II.

Predmet zmluvy10.5           Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečovať po dobu trvanie tejto Zmluvy pre Objednávateľa služby spočívajúce vo vypracovaní marketingových služieb, špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „služby“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za riadne a včas poskytnutné služby Poskytovateľovi cenu podľa článku III. tejto Zmluvy.

 

10.6           Objednávateľ si vyhradzuje právo stanoviť konkrétny rozsah požadovaných služieb v jednotlivých písomných objednávkach v závislosti od aktuálnej potreby Objednávateľa.

 

 

Článok III.

Cena a platobné podmienky10.7           Cena za služby bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Jednotkové ceny za služby podľa Cenníka sú špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a sú stanovené ako maximálne bez DPH a s DPH pre jednotlivé položky, ktoré boli predmetom Ponuky.

10.8           Celková cena za služby podľa tejto Zmluvy na základe všetkých objednávok nesmie presiahnúť finančný limit plnenia, ktorý je ......................... EUR bez DPH a ...................... s DPH.

10.9           Ceny zahŕňajú všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri výkone a poskytovaní služieb Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ pri jej určení v zmysle ponuky Poskytovateľa predloženej vo verejnom obstarávaní vzal do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Zmluvy a objednávok, pričom do nich zahrnul všetky náklady spojené s plnením tejto Zmluvy a objednávok a súčasne sú tieto ceny stanovené Poskytovateľom na základe jeho vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

10.10       Objednávateľ neposkytuje Poskytovateľovi žiadne preddavky ani zálohové platby.

10.11       Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Poskytovateľovi cenu za dielo nasledovne:

a) čiastkovými faktúrami

b) záverečnou faktúrou.

Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované vždy po zrealizovaní časti diela po uplynutí vždy 1 mesiaca platnosti zmluvy. Záverečná faktúra bude vystavená do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom, pričom protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou. Záverečná faktúra musí obsahovať označenie ZÁVEREČNÁ FAKTÚRA, vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu realizácie diela.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že splatnosť všetkých faktúr bude 90 dní.10.12       Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

10.13       Cena diela sa považuje za zaplatenú dňom, keď sa uhrádzaná čiastka pripíše na účet zhotoviteľa.

 

10.14       Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie zhotoviteľa.

 

10.15         Ak faktúra obsahuje vecné alebo formálne chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s písomným odôvodnením takého postupu. Lehota splatnosti sa prerušuje a znovu začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry10.16       Objednávateľ uskutoční úhradu cien na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry/faktúr na účet poskytovateľa uvedený v časti Zmluvy s návzom Zmluvné strany.

10.17       Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. Na účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

10.18       Poskytovateľ zodpovedá za to, aby každá ním vystavená faktúra mala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť Poskytovateľovi faktúru na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová tridsaťdňová (30) lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

 

Článok IV.

     Miesto plnenia

 

         Miestom plnenia tejto Zmluvy je je stredné Slovensko – Hontianske Moravce a Veterná Poruba.                                                                                                   

Článok V.

Objednávky10.19       Rozsah požadovaných služieb podľa článku II. bod 2.1 a Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a lehoty ich plnenia budú uvedené v písomných objednávkach vystavených Objednávateľom Poskytovateľovi.

10.20 Objednávateľ objednáva služby uvedené v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto Zmluvy podľa svojej potreby, pričom rozhodnutie, na poskytnutie ktorých zo služieb bude Objednávateľ vystavovať objednávku, prináleží výlučne Objednávateľovi na základe konkrétnych okolností a podmienok zabezpečovania konkrétnych služieb.

10.21 Objednávateľ realizuje objednávku e-mailom alebo listom, pričom táto musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

11     číslo objednávky,

12     miesto poskytnutia služby,

13     dátum vystavenia,

14     názov, množstvo a rozsah požadovaných služieb,

15     číslo a názov tejto Zmluvy,

16     iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto Zmluvy.

 

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

16.1           Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

16.2           Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť termín poskytovaných služieb uvedených v písomnej objednávke, pričom je povinný písomne oznámiť túto zmenu Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo k zmene termínu dôjde a poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne požadovať, potrebnú na zabezpečenie plnenia povinností Poskytovateľa z tejto Zmluvy a konkrétnych objednávok.

16.3           Zmluvné strany vymenujú najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy kontaktné osoby za účelom komunikácie a spolupráce zmluvných strán smerujúcej k riadnemu plneniu tejto Zmluvy a jednotlivých objednávok.

16.4           Pri plnení povinností v zmysle tejto Zmluvy a objednávok je Poskytovateľ povinný postupovať tak, aby nepoškodzoval alebo neohrozoval dobré meno Objednávateľa alebo jeho oprávnené záujmy a pri formulovaní konkrétnych požiadaviek v jednotlivých objednávkach je Poskytovateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť smerujúcu k naplneniu účelu tejto Zmluvy.

16.5           Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb počas doby platnosti tejto Zmluvy aj po jej skončení. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán ich nemôžu poskytnúť tretím osobám. Záväzok zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú verejne známe a prístupné. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani to, ak je zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti, a to napríklad na základe povinnosti stanovenej zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

16.6           Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas doby platnosti aktuálnej Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a)  Objednávateľ/Zodpovedný orgán a ním poverené osoby;

b)  Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu/Zodpovedného orgánu a nimi poverené osoby;

c)   Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

f)   Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a právnymi aktmi EÚ.

16.7           V Prílohe č. 4 tejto Zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Poskytovateľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

16.8           Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, a to bezodkladne.

16.9           V prípade zmeny subdodávateľa je Poskytovateľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi a predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Poskytovateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

16.10       Povinnosti poskytovateľa vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

16.11       V prípade ak pre Poskytovateľa vyplýva povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je Poskytovateľ povinný pred podpisom zmluvy predložiť čestné vyhlásenie, že je podľa zákona č. 315/2016 Z. z. zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Článok VII.

Protokoly a vady služieb7.1    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky plnenia Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy budú Objednávateľovi odovzdané protokolárne. Odovzdávací protokol musí byť podpísaný Objednávateľom a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti – zmluvné strany a ich identifikačné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, popis odovzdávanej služby. Vzor preberacieho protokolu tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

 

7.3     V prípade vady poskytnutej služby sa poskytovateľ zaväzuje túto vadu na vlastné náklady odstrániť do troch (3) dní od dňa doručenia písomnej reklamácie vadne poskytnutej služby zo strany objednávateľa.

Článok VIII.

Kontrola8.1   Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu stavu realizácie služieb podľa tejto Zmluvy a jej príloh v akomkoľvek štádiu jeho rozpracovanosti a Poskytovateľ je povinný túto kontrolu Objednávateľovi umožniť a strpieť. Objednávateľ je najmä oprávnený vykonať kontrolu vo vzťahu k zisteniu, či rozpracovaná služba zodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto Zmluve a jej prílohách. Objednávateľ je oprávnený počas doby platnosti tejto Zmluvy udeľovať Poskytovateľovi záväzné pokyny a určovať v priebehu realizácie služieb jeho výsledný vzhľad, obsah a formu ako aj akúkoľvek inú charakteristiku, tak aby služby zodpovedali požiadavkám dohodnutým v tejto Zmluve a jej prílohách.

 

Článok IX.

Licenčná doložka

9.1    Ak výsledkom poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy alebo podľa jednotlivých objednávok je predmet autorského práva, Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť bezodplatne Objednávateľovi súhlas na použitie – licenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z.. Licencia sa poskytuje po dobu trvania majetkových práv:

a) na akýkoľvek spôsob použitia predmetov autorského práva, ktoré sú obsiahnuté vo výsledku poskytnutia služieb podľa tejto Zmluvy, podľa § 19 ods. 4 autorského zákona

b) v neobmedzenom vecnom rozsahu a pre územie Slovenskej republiky

c)  ako výhradná licencia

d) na oprávnenie udeliť tretej osobe bezodplatne súhlas na použitie predmetov autorského práva v rozsahu udelenej licencie (sublicencia), k čomu jej Poskytovateľ dáva svoj výslovný a neodvolateľný súhlas.

9.2    Poskytovateľ je povinný v prípade, ak výsledok plnenia poskytnutého subdodávateľom je predmetom autorského práva, preukázať Objednávateľovi udelenie licencie a súhlasu autora s udelením sublicencie.

9.3    V nadväznosti na vyššie uvedené Poskytovateľ vyhlasuje, že:

a) je oprávneným vykonávateľom majetkových práv k predmetom autorského práva a  vysporiadal a/alebo vysporiada všetky nároky tretích osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe predmetov autorského práva obsiahnutých vo výsledku poskytnutých služieb,

b) neposkytol akejkoľvek tretej osobe nevýhradnú alebo výhradnú licenciu na užívanie predmetov autorského práva, ktoré sú obsiahnuté vo výsledku poskytnutých služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

9.5    Poskytovateľ sa zaväzuje v každej jednotlivej objednávke vyhlásiť, že výsledky ním poskytnutých služieb neporušujú autorské práva tretích osôb a je oprávnený s autorskými právami nakladať.

9.6    Poskytovateľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv a za škodu takto spôsobenú Objednávateľovi.

9.7 Za nároky tretích osôb z dôvodu prevodu licenčných práv na Objednávateľa zodpovedá výlučne Poskytovateľ.

 

 

Článok X.

Sankcie a zodpovednosť za škodu16.12       V prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy a/alebo objednávok je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.

16.13       V prípade, ak poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce mu z článku VI. bodov 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za každý aj začatý deň omeškania, a to za každé jednotlivé porušenie tejto Zmluvy zvlášť.

16.14       V prípade neposkytnutia služieb Poskytovateľom v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

16.15       V prípade, ak Poskytovateľ neodstráni vady poskytnutia služieb v lehote je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny.

16.16       V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania, ak o to Poskytovateľ požiada.Článok XI.

Trvanie a skončenie zmluvy

11.1 Predmet Zmluvy bude dodaný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

16.17       Zmluva sa uzatvára naobdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od nadobudnutia jej účinosti.

 

 

                                                                                   Článok XII.

                                                                               Záverečné ustanovenia16.18       Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

16.19       Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného, očíslovaného a zmluvnými stranami podpísaného dodatku.

16.20       Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.21       Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.

16.22       Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom ju na znak súhlasu s jej obsahom slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

16.23       Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť jednostraným oznámením objedávateĺa poskytovateľovi po doručení správy z ex post kontroly so záverom pripustenia výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním do financovania Objednávateľovi.

16.24      

16.25       Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy

Príloha č.1 Opis Predmetu zmluvy

         Príloha č.2 Jednotkové ceny predmetu zmluvy

         Príloha č.3 Vzor preberacieho protokolu

         Príloha č.4 Informácie o subdodávateľoch

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa                                                                                          Za Poskytovateľa

 

V ............................ dňa ..............                                                                   V ............................ dňa ..............

 ........................................                                                                                                  .........................................                                                                                                   
Príloha č. 3 Zmluvy


PREBERACÍ PROTOKOL

VZOR                                                                                                   

Objednávateľ     

Obchodné meno: BIOZOO, s.r.o.                                                                

Sídlo: Hontianske Trsťany 154, 935 86 Hontianske Trsťany                                             

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 40249/N

Zastúpený: Ing. René Darmoš - konateľ

IČO: 50171062                                                                    

DIČ: 2120204042

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

Poskytovateľ

   Obchodné meno:

sídlo:                                        

IČO:                                         

IČ DPH:                                   

Registrácia : Okresný súd

Obchodný register,

Odd. Sro., Vložka č.            

konajúca prostredníctvom:                                

bankové spojenie:                                               

Číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 

Objednávateľ svojim podpisom tohto preberacieho protokolu potvrdzuje, že dňa ...................... prevzal v súlade s čl. VII Zmluvy zo strany Poskytovateľa nasledujúce plnenie:

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Popis predmetu plnenia)

 

Licenčná zmluva k dielu zo dňa ......

 

Plnenie odovzdané v zmluvne dohodnutom termíne:           Áno                 Nie

 

 

Za Objednávateľa:...........................................................................................................................................              .......................................................................................................................................................................              .......................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................... Za dodávateľa:

 

V Bratislave, dňa .............................................................................................................................................              .......................................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... V ........................, dňa ......

 

............................................

Príloha č. 4 Zmluvy

 

 

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH 

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa

IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa

Predmet subdodávok

Podiel predpokladaných subdodávok v %

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

-

-

-

-

-SPOLUV                          dňa                                      

............................................................

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.