„Manipulačná technika pre kameňolom“

Výzva na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur, z dňa 17.09.2020
vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

 

Identifikácia prijímateľa:

Názov:                               Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Sídlo:                                 Račianske mýto 1/D, Bratislava – Nové mesto 831 02
IČO:                                   46 591 320
Zapísaný v:                        OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80461/B
Zastúpený:                         JUDr. Kvetoslava Kolinová, konateľ

Predmet zákazky:

Názov zákazky:                 Manipulačná technika pre kameňolom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

link na výzvu: https://dotacieservis.sk/ostatne/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kamenivo-nord-1-sro

link na Oznámenie o zrušení zákazky: https://dotacieservis.sk/KAMENIVO/Oznámenie-o-zruseni-VO-Kamenivo-Nord-1.pdf

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.