žiadateľ:

samospráva / neziskový sektor
kategória:  dopravná infraštruktúra / občianska vybavenosť / cestovný ruch, kultúra, voľnočasové aktivity
oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj
aktuálny termín do: 05.11.2020 / 05.02.2021

Zameranie výzvy:
Rkonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.


Čísla k výzve:
minimálna výška finančného príspevku nie je stanovená.
maximálna výška finančného príspevku nie je stanovená.


Miera podpory: 90/95/100 %

Oprávnené územie: Trnavský kraj,Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
  • ostatné subjekty verejnej správy - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
  • mimovládne organizácie

 

Oprávnené aktivity:

  • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
  • doplnková cyklistická infraštruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
  • budovanie prvkov upokojovania dopravy - pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
  • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy - webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

 

zdroj: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.