„Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 3“

 Výzva na predkladanie ponúk zákazka nad 100 000 eur, z dňa 23.10.2020
vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie 2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

link na výzvu: https://dotacieservis.sk/ostatne/predmet-zakazky-zvysenie-technologickej-urovne-v-spolocnosti-m-t-j-interier-sro-3

linka na zmluvu: https://dotacieservis.sk/MTJ/Zmluva-o-dielo-MTJ-komplet-lis+laser.PDF

link na záznam z prieskumu trhu: https://dotacieservis.sk/MTJ/zaznam-PT-MTJ3-VO3.PDF
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.