English (UK)

Inovácie v malých a stredných podnikoch

sú zaradené do II. piliera

Horizontu 2020

, ale takmer v každej inej programovej oblasti sú osobitne začlenené

výzvy

určené len pre

malé a stredné podniky

(

MSP

) s osobitným rozpočtom na roky 2014/2015.

Cieľom navrhovaných opatrení je doplniť národné a regionálne politiky a programy v oblasti

podnikateľskej inovácie

, posilniť spoluprácu medzi

MSP

vrátane nadnárodnej spolupráce, zoskupení a ďalších činiteľov v Európe podstatných pre

inováciu

, preklenúť medzeru medzi výskumom a vývojom a úspešným uvedením na trh, vytvoriť prostredie, ktoré je priaznivejšie podnikateľskej

inovácii

, vrátane opatrení na strane dopytu a opatrení zameraných na podporu prenosu znalostí, a poskytovať podporu zohľadňujúcu meniacu sa podobu

inovačných postupov

,

nových technológií

, trhov a obchodných modelov.

Všetky osobitné ciele priority „Spoločenské výzvy“ a osobitného cieľa „Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií“ budú uplatňovať nástroj vyhradený pre

MSP

.

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len

MSP

. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti

výskumu a vývoja

. Projekty musia byť jednoznačne v záujme

MSP

, musia mať jednoznačný európsky rozmer a

MSP

z nich musí vyplývať potenciálny prínos.

Nástroj

MSP

sa bude týkať všetkých oblastí vedy, technológií a inovácií pri prístupe zdola nahor v rámci spoločenských problémov alebo podporných technológií, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, a najmä medzisektorových a interdisciplinárnych projektov.

http://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/inovacia-v-malych-a-strednych-podnikoch/zakladne-informacie.html?page_id=1898

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.