English (UK)Produkty „

Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov

“ budú pozostávať zo škály prispôsobených produktov – od záruk pre sprostredkovateľov, ktorí poskytujú úvery

MSP

až po priame pôžičky podnikom – a pomôžu tak podporiť najmenšie aj najväčšie projekty

výskumu a inovácie

v EÚ a v krajinách pridružených k

programu Horizont 2020

, novému

programu EÚ pre výskum na roky 2014 – 2020

.

Európska investičná banka

bude poskytovať úvery stredným až väčším podnikom, alebo záruky bankám, ktoré im úver poskytnú.

Európsky investičný fond

bude poskytovať bankám

záruky na úvery

pre

malé a stredné podniky

a v neskoršej fáze investovať do fondov rizikového kapitálu, ktoré poskytujú začínajúcim a rýchlorastúcim podnikom kapitál.

Záruky a úvery

v rámci nástroja Inovvfin budú podporené finančnými prostriedkami vyčlenenými v rámci

programu Horizont 2020

a skupinou

EIB

v snahe podporiť

investície do výskumu a inovácií

, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter rizikovejšie a ťažšie oceniteľné než hmotné investície. Všetky tieto nástroje sú orientované na dopyt, pričom nebudú zvýhodňované žiadne odvetvia, krajiny alebo regióny. Tieto dlhové nástroje budú v blízkej budúcnosti doplnené o súbor nástrojov vlastného imania pod správou EIF. Z rozpočtu

programu Horizont 2020

v hodnote takmer

80 miliárd

bude na podporu týchto finančných nástrojov určených celkovo približne

2,7 miliardy EUR

.

http://h2020.cvtisr.sk/sk/veduce-postavenie-priemyslu/interne-smernice-pre-oblast-tt/zakladne-informacie.html?page_id=1869

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.