English (UK)

Európske štrukturálne a investičné fondy Európskej únie


Päť štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) sa riadi jednotným súborom pravidiel:

 

Cieľom týchto pravidiel je

  • vytvoriť jasné prepojenie so

    stratégiou Európa 2020

    ;
  • zlepšiť koordináciu;
  • zabezpečiť konzistentnú implementáciu;
  • zabezpečiť čo najpriamejší prístup k finančným prostriedkom pre všetkých, ktorí z nich môžu mať prospech.
Krajiny EÚ spravujú finančné prostriedky decentralizovane prostredníctvom zdieľaného hospodárenia. Na webovej lokalite každého fondu sa nachádzajú podrobnejšie informácie o dostupných finančných prostriedkoch a postupe podávania žiadostí.

 

Prostredníctvom vyššie popísaných

fondov EÚ

sú relalizované jednotlívé

Oprečné programy

na národnej úrovni - sú to takzvané

Eurofondy

. Oprečané programy pripravujú a riadnia jednotlivé ministerstvá ako

riadciace orgány

(RO). Pri

čerpaní Eurofondov

je dôležité si uvedomiť že niektoré

výzvy

vyhlasujú samotné ministertstvá alebo ich organizačné zložky -

implememtačné agentúry 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sk.htm
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.