English (UK)

Integrovaný regionálny operačný program

(ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre

programové obdobie 2014 – 2020

, ktorého globálnym cieľom je:

prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Riadiaci orgán

IROP je

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

, funkciu sprostredkovateľských orgánov by mali plniť

Ministerstvo zdravotníctva

,

Ministerstvo kultúry

,

samosprávne kraje a krajské mestá

.

Návrh IROP-u bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014.

 

Ďalej podľa jednotlivých samosprávnych krajov.
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.