English (UK)Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky "

operačného programu Ľudské zdroje

" na podporu z

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu

a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, prijala a schválila

Operačný program Ľudské zdroje

(ďalej len "OP ĽZ") pre nové

programové obdobie 2014-2020

.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

v novom programovom období plní úlohu

riadiaceho orgánu pre OP ĽZ.

Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na

programové obdobie 2014-2020

(schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11.marca 2013 a následne vládou SR dňa 20.marca 2013).

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.