English (UK)

Ministerstvo vnútra SR

je riadiacim orgánom

Operačného programu Efektívna verejná správa

, ktorý vypracovalo v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vnútra vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z

Európskeho sociálneho fondu

. V novom

programovom období pre roky 2014-2020

je tak na čerpanie pripravených viac ako

335 miliónov eur

.

Ambíciou

operačného programu

je poskytovať občanom kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Efektívna verejná správa má klientovi dodať požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom čase.

Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách

Stratégie Európa 2020

. Programová stratégia zároveň reflektuje požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach.
Realizácia

operačného programu

prispeje tiež k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.

V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

Operačný program Efektívna verejná

správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, podnikateľský sektor, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

Vláda SR schválila

operačný program Efektívna verejná správa

uznesením č. 228 zo dňa 14. 05. 2014.

Operačný program

bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI - 2014SK05SFOP001 zo dňa 27. 11. 2014.


http://www.minv.sk/?opevs

Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.