English (UK)OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre

čerpanie

pomoci zo

štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu

v

programovom období 2014 – 2020

v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Ministerstvo životného prostredia SR

bude v súlade s materiálom Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov na

programové obdobie 2014 – 2020

, schváleným Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody

2014-2020

dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013  zastávať funkciu riadiaceho orgánu pre

Operačný program Kvalita životného prostredia

(ďalej aj „OP KŽP“).

V zmysle uvedeného materiálu budú do implementačnej štruktúry OP KŽP v pozícii sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) zapojené:

  • Slovenská agentúra životného prostredia  • Slovenská inovačná a energetická agentúra

  • Ministerstvo vnútra SR

 

 

http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/p0-2014-2020/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia.html
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.