English (UK)

Rozvoj vidieka

je vo všeobecnosti termín používaný na označenie činností a iniciatív, ktoré sú zamerané na zvýšenie životného štandardu v mimomestských oblastiach, v krajine a vo vidieckych sídlach. Aktivity rozvoja vidieka sú hlavne zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj oblastí a sú súčasťou SPP (Spoločná poľnohospodárska politika). Rozvoj vidieka na Slovensku napreduje aj prostredníctvom opatrení

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

a

Operačného programu Rybné hospodárstvo SR

. Samostatnou, ale neoddeliteľnou podporou sú schémy financované prostredníctvom priamych platieb.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

(PRV 2014 – 2020) sa zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a

inovácií

, zvýšenie životaschopnosti a

konkurencieschopnosti

,

inovačných technológií

a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

V rámci

Operačného programu Rybné hospodárstvo

získajú investície Západné, Stredné a Východné Slovensko, teda kraje, na ktoré sa sústredí nenávratná finančná podpora v cieli Konvergencia. V prípade Slovenska je to celé jeho územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Priame platby sú súčasťou I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky a predstavujú priamu podporu a stabilizáciu príjmov poľnohospodárov financovanú EÚ zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Priame platby sú vo všeobecnosti poskytované poľnohospodárom ako plošné odviazané podpory, pričom časť prostriedkov EPZF je možné viazať na konkrétne sektory a komodity prostredníctvom tzv. viazaných priamych platieb.


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.