English (UK)

Operačný program Technická pomoc

je finančným nástrojom

štrukturálnych fondov EÚ

určeným na financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov.

Operačný program Technická pomoc

(ďalej už len OP TP) bol schválený uznesením vlády SR č.1006 dňa 6. 12. 2006 ako

monocieľový operačný program

pre územný cieľ Konvergencia v rámci strategického dokumentu Slovenskej republiky - Národný strategický referenčný rámec.

Európska komisia schválila OP TP dňa 24. 9. 2007. V súčasnosti je platná prvá revidovaná verzia, ktorú schválila Európska komisia dňa 2.12.2011.

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie, implementáciu, finančné riadenie, kontrolu a audit

štrukturálnych fondov

a

Kohézneho fondu

v rokoch 2007 - 2013.


http://www.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc/

 
Joomla SEO by AceSEF
2015  |  BALTEUS spol. s. r. o.  |  Všetky práva na obsah vyhradené.